Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2443/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W niniejszej sprawie nasz Klient otrzymał interpretację indywidualną, w której organ potwierdził jego stanowisko, co do tego, że odchów jednodniowych lub kilkudniowych kurek do wieku ok. 16 tygodni, a następnie ich odsprzedaż na wolnym rynku przed osiągnięciem przez kurki dojrzałości reprodukcyjnej jest działalnością rolniczą, a co za tym idzie do działalności tej nie będą miały zastosowania zasady ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Spór powstał z uwagi, iż Skarżący (nasz Klient) dokonał rozliczenia podatku za 2015 r. stosując się do pozytywnej interpretacji jednak przed złożeniem zeznania została  mu doręczona interpretacja zmieniająca (zeznanie podatkowe zostało złożone w dniu 1 kwietnia 2016 r., a doręczenie zmienionej interpretacji nastąpiło 30 marca 2016 r.). W ocenie organu Skarżącego nie obejmowała zatem ochrona wynikająca z art. 14m § 1 ordynacji podatkowej.

WSA w Warszawie przychylił się jednak do naszego stanowiska i uznał, że Skarżący mógł skorzystać z ochrony wynikającej z art. 14m § 1 o.p. Stwierdził, iż: ,,skarżący najpierw zastosował się do interpretacji tj. w listopadzie 2015 r., w tym również okresie nastąpiły skutki podatkowe zastosowania się do niej, a dopiero następczo tj. 1 kwietnia 2016 r. otrzymał interpretację zmieniającą.’’ Zdaniem sądu zastosowanie się do interpretacji nie można utożsamiać tak jak to robi organ podatkowy wyłącznie ze złożeniem zeznania podatkowego.

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy