Nasze wygrane sprawy

Story About Our Firm

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

  1. 26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
    – obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
    – obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

Osoby, u  których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

2. 27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.

Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej.

                Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

3. Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:

rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,

ulgi termomodernizacyjnej,

rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,

podatkowych skutków cashback-u,

braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,

opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,

amortyzacji środków trwałych,

skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,

zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,

ulgi na robotyzację i wielu innych.

4. Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:

składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),

dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).

W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

  1. przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji,

Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych,

2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,

3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.

  • Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR), dochowania należytej staranności, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.

Nasze wygrane sprawy

Wybrane wygrane sprawy prowadzone przez naszą Kancelarię

Naszych klientów od wielu lat reprezentujemy przed  wojewódzkimi sądami administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poniżej prezentujemy tezy z niektórych z ciekawszych wygranych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię.

Wyrok WSA z dnia 17 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 94/21

Zdaniem WSA uznać należy, że wszystkie podniesione przez organy podatkowe twierdzenia uzasadniające możliwość zastosowania w...

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2443/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie W niniejszej sprawie nasz Klient otrzymał...

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4147/17

WSA w Warszawie stwierdził, że: ,,jeżeli zatem podatnikowi nie doręczono postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu...

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 410/18

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku WSA stwierdził, że: ,,ustalenie stanu faktycznego...

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 1861/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Spór w sprawie dotyczy prawa podatnika...
1 2 3 4 5