Biuro rachunkowe – Księgi rachunkowe

Story About Our Firm

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zgodnie z prawem do dopełnienia różnych formalności czy prowadzenia dokumentacji. Nasze biuro rachunkowe w Białymstoku ma w swojej ofercie usługi, które obejmują wiele działań dla biznesu, takich jak na przykład kontrola dokumentów, sporządzanie zeznań czy ustalanie miesięcznych zaliczek na podatki. Często osoby prowadzące różnego rodzaju firmy czy spółki nie mają znajomości tego typu przepisów, warto zatem powierzyć te sprawy osobom o odpowiednim wykształceniu, na bieżąco uzupełniającym swoją wiedzę w tym zakresie.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Opracowanie zasad polityki rachunkowości

Szeroko pojęta rachunkowość oznacza między innymi prowadzenie ksiąg, dotrzymywanie odpowiednich, wskazanych terminów oraz reprezentację klienta w urzędach, jeśli wymagają tego okoliczności. Jako biuro rachunkowe opracowujemy między innymi zasady polityki rachunkowości. To dokument, w którym spisane zostają reguły finansowe, które obowiązują w danej firmie czy organizacji. Jego treść przygotowuje księgowy we współpracy z zarządem przedsiębiorstwa.

Najczęściej oznacza to takie informacje, jak:

  • plany kont firmowych,
  • przechowywanie i archiwizacja dokumentów przedsiębiorstwa,
  • metody księgowania kosztów,
  • ustalenie wyniku finansów na dany okres.

Odpowiedzialność za nią ponosi przede wszystkim kierownik organizacji i to on musi zatwierdzić wszelkie ustalone statuty, jakie znajdą się na piśmie. 

Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie

Jako biuro rachunkowe zajmujemy się też przygotowaniem zakładowego planu kont i następnie jego wdrożeniem. To właśnie zgodnie z nim księguje się poszczególne operacje finansowe, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. To narzędzie jest właściwie niezbędne jako źródło potrzebnych informacji, dzięki którym można zarządzać organizacją i przeprowadzać rozliczenia wszelkich środków. Zakładowy plan kont jest przygotowywany na podstawie wyciągów z księgi głównej i musi zawierać przyjęte zasady klasyfikacji operacji gospodarczych oraz zasady prowadzenia pomocniczych dokumentów.

Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów

W biznesach konieczne jest także wprowadzanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz dekretowanie dokumentów, czym także zajmujemy się jako biuro rachunkowe w Białymstoku. Wspomniane konta razem składają się na system ewidencji księgowej jednostki. Rozróżnia się je na główne oraz pomocnicze. Dekretacja z kolei polega na wskazaniu miejsca, w którym ujęto dowód księgowy. Wszystko to musi być prowadzone oraz przechowywane i staje się częścią naszych obowiązków w ramach świadczonej usługi.

Kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym

W przygotowanej ofercie naszego biura znajduje się również usługa kontroli dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym. W ten sposób sprawdza się, czy przedstawione dowody są rzetelne i zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, które włączono do dokumentacji. Muszą one bowiem zawierać dane, jakie są wskazane przez ustawę i nie powinny się w nich znajdować błędy. W ten sposób da się na bieżąco i niezwłocznie eliminować różnorodne pomyłki, jakie pojawiają się w dokumentacjach.

Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Co miesiąc konieczne jest ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, jakie musi zapłacić każdy przedsiębiorca. Jako biuro rachunkowe wyliczamy, jaka kwota powinna zostać przelana na konto urzędu. Określana jest ona na podstawie różnicy między podatkiem od osiągniętego dochodu od początku roku a sumą już opłaconych zaliczek. Jest to niezależne od formy opodatkowania, jaka jest stosowana w danej firmie. Wartości te zależą także od osiągniętego progu podatkowego w danym roku, co księgowi również muszą brać pod uwagę.

Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT

Jedną z podstawowych usług, jakie oferuje nasze biuro rachunkowe w Białymstoku, jest ustalanie wysokości należnego oraz naliczonego podatku VAT. Ten pierwszy wymaga dokumentacji przy pomocy faktur, które wystawił przedsiębiorca, ten drugi z kolei opiera się o rachunki sporządzone przez sprzedawcę towarów oraz usług, jakie nabył prowadzący firmę. Osoba odpowiedzialna za to rozliczenie zapoznaje się ze wszystkimi dostarczonymi wykazami i na ich podstawie przedstawia następnie sumy, które powinny zostać uiszczone na konto bankowe urzędu.

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych

Wybierając ofertę naszego biura rachunkowego, korzysta się także z usługi sporządzania deklaracji podatkowych, które następnie są przekazywane do urzędów skarbowych. Można je przesyłać między innymi za pośrednictwem programu do rocznych rozliczeń, e-deklaracji, których przygotowaniem zajmuje się Ministerstwo Finansów, oraz poprzez usługę e-Pit na portalu podatkowym. Należy dostarczyć księgowemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące finansów danego roku, by następnie przygotował on rozliczenie i odesłał do urzędu.

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS

Przedsiębiorstwa są prawnie zobowiązane do przesyłania Głównemu Urzędowi Statystycznemu informacji w formie sprawozdań, co może w ich imieniu uczynić biuro rachunkowe. Jeśli dana osoba otrzymała prośbę o przekazanie takiego dokumentu, to jest do tego zmuszona. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bowiem nałożeniem na podmiot kary. Nasi pracownicy zbierają niezbędne dokumenty, przygotowują je i wysyłają do odpowiedniego organu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będą to między innymi rachunki zysków oraz strat czy niektóre elementy bilansu.

Sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kolejnym elementem usług, które oferuje nasze biuro rachunkowe w Białymstoku, jest sporządzanie planów amortyzacji, a także prowadzenie dla klienta ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Plany amortyzacji wykonuje się na początku roku obrachunkowego na podstawie danych z kart inwentarzowych środków trwałych. Z kolei ich ewidencja obejmuje rzeczowe składniki majątku, które mają związek z prowadzoną działalnością. Wartości niematerialne i prawne to określenie na nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które nadają się do gospodarczego wykorzystania.

Sporządzanie zeznań rocznych

Obowiązkiem, jaki może przejąć na siebie biuro rachunkowe, jest sporządzanie zeznań rocznych. Polegają one na wypełnieniu odpowiedniego formularza w wyznaczonym terminie i dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Musi zostać wykonane zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, z uwzględnieniem przysługujących ulg, a następnie przesłane do urzędu skarbowego. Całość można przeprowadzić elektronicznie i bez opuszczania domu, od wysłania nam odpowiednich dokumentów do odesłania gotowego zeznania do właściwego organu.

Zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowe

W ofercie działań biura rachunkowego dla klientów z Białegostoku i nie tylko dostępne jest też zamknięcie roku bilansowego jednostki, wykonanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz uzupełnienie dodatkowych informacji. Oznacza to między innymi zamknięcie wszelkich prowadzonych ksiąg, wykonanie sprawozdań finansowych i zebranie danych porównawczych oraz wiele innych działań. Bilanse czy rachunki zysków i strat to narzędzia przydatne do kontroli sytuacji finansów każdego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dotyczą one okresu minionych dwunastu miesięcy.