Biuro rachunkowe – Księgi rachunkowe

Story About Our Firm

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Prowadzimy księgi rachunkowe zarówno osób fizycznych jak i spółek.

Opracowanie zasad polityki rachunkowości

Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie

Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów

Kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym

Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS

Sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzanie zeznań rocznych

Zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowe