Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r., nr PT1.8101.3.2019PT1.8101.3

Jednostki samorządu terytorialnego doczekały się oficjalnego stanowiska Ministra Finansów, który w interpretacji ogólnej z dnia 10 czerwca br. stwierdził, że  nie są one podatnikami podatku VAT w zakresie edukacji publicznej i opieki społecznej. Do tej pory spotykaliśmy się z niejednomyślnym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, które na przemian uznawały realizację świadczeń opartej na regulacji administracyjnej jako wyłączoną z zakresu opodatkowania podatkiem VAT lub co najwyżej, uprawniającą do korzystania ze zwolnienia z tego podatku.

W ocenie Ministra Finansów działalność JST w zakresie oświaty czy pomocy społecznej nie mieści się w definicji działalności gospodarczej. Nie mamy tu bowiem do czynienia z odpłatności czynności przez nie wykonywanych. Ponadto czynność te są podporządkowane reżimowi publiczno-prawnemu.

Jako przykłady działań niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Minister Finansów wskazał:

– zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej,

– usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki innych osób,

– opiekę w przedszkolu ponad podstawę programową,

– zapewnienie wyżywienia dla wychowanków placówek,

– organizację zielonych szkół,

– wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw,

Pamiętać należy, że powyższe działania są jedynie przykładami jakimi posłużył się Minister Finansów – pozostałe działania mieszczące się w zakresie pomocy społecznej czy oświaty również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powiązane wpisy