Kolejne dwie wygrane sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Miło nam jest poinformować, iż dniu 26 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria wygrała dwie sprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 68/17 i I SA/BK 69/17 ze skarg na decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.  W obu sprawach sąd uchylił zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Powodem uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Jednym z istotnych uchybień była odmowa przeprowadzenia przez organ podatkowy dowodów wnioskowanych przez stronę. We wskazanych orzeczeniach sąd podkreślił, iż „organ odwoławczy zbyt pochopnie przyjął, że wnioski dowodowe złożone przez Skarżącego, a dotyczące rzeczywistych prac budowlanych wykonanych (…) przy budowie elektrowni wiatrowej w M. nie mogą mieć istotnego znaczenia dla wyjaśnienia sprawy. W ocenie Sądu, okoliczności wskazane przez Skarżącego w odwołaniu od decyzji organu I instancji (…) mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności zeznań (…). Tym samym, obowiązkiem organu było podjęcie wszelkich niezbędnych działań, celem dokładnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności zweryfikowanie, czy zeznania (…) są wiarygodne. Takich czynności organ jednak nie podjął. Tymczasem Skarżący na etapie postępowania odwoławczego wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, mogących potwierdzić lub wykluczyć jego stanowisko w sprawie”.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę również na szereg innych uchybień proceduralnych. Podkreślić należy, iż w sporze z fiskusem istotne są nie tylko przepisy prawa materialnego, ale bardzo często również przepisy proceduralne, a w tym ostatnim zakresie istotna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Powiązane wpisy