Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wysoki skok gospodarczy w przeciągu ostatnich lat sprawił, że cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają do naszego kraju, nie tylko w celach turystycznych, lecz także zarobkowych. Nie ma znaczenia, czy pracodawca decyduje się zatrudnić cudzoziemca na specjalistyczne stanowisko, czy też do prostych robót fizycznych, w każdym z tych przypadków ma obowiązek dokonać tego zgodnie z przepisami prawa.

Kto może zatrudnić pracowników z zagranicy?

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców w Polsce?

Jakie formalności musi spełnić cudzoziemiec, aby mógł starać się o zatrudnienie?

Kto może zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski?

Ustawa o promocji zatrudnienia stanowi, że obcokrajowców mogą zatrudniać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółek oraz fundacje i stowarzyszenia. Jednym z najważniejszych wymagań jest to, aby pracodawca miał siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, natomiast w zależności od rodzaju oferowanej pracy, obywatelstwa, sytuacji społecznej, zawodowej czy nawet rodzinnej potencjalnego pracownika prawo nakłada na pracodawcę dodatkowe wymagania.

Kto może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej, musi m.in.:

– posiadać status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– zostać mu udzielona ochrona uzupełniająca w Rzeczypospolitej Polskiej;

– posiadać zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

– posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w

Rzeczypospolitej Polskiej;

– posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

– posiadać zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– korzystać z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o promocji zatrudnienia nie dotyczy obywateli:

– państw członkowskich Unii Europejskiej;

– Europejskiego Obszaru Gospodarczego – oprócz państw członkowskich UE są to Norwegia,

Islandia i Liechtenstein;

– Szwajcarii;

– państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej z

Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

Cudzoziemców z powyższych krajów pracodawcy mogą zatrudniać na takich samych warunkach jak obywateli Rzeczypospolitej.

Pracodawca może zawrzeć z obcokrajowcem następujące rodzaje umów:

– umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony;

– umowa zlecenie;

– umowa o dzieło;

– umowa o pracę nakładczą;

– umowa o pomocy przy zbiorach.

Procedura uproszczona

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczona i pozwala ona obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w Polsce, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium Polski.

Oświadczenie pracodawca składa osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy lub poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl.

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie, w którym należy wskazać: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, zawód i miejsce wykonywania pracy.
  • ważny dokument tożsamości, kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
  • oświadczenie o niekaralności
  • dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł.)

Powiązane wpisy