Jak założyć własną firmę?

Marzysz o własnej firmie, jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie z wypełnieniem wszystkich dokumentów i formalnościami?

Założymy firmę za Ciebie! A Ty nie musisz się niczym martwić!

Jakie masz możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej?

Tutaj masz do wyboru kilka opcji:

♦ możesz prowadzić działalność samodzielnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej regulowaną Kodeksem Cywilnym,

♦ możesz założyć spółkę cywilną regulowaną Kodeksem Cywilnym,

♦ możesz założyć jedną ze spółek osobowych lub spółek kapitałowych regulowanych Kodeksem Spółek Handlowych

Spółki osobowe to: Spółki kapitałowe to:

♦ spółka jawna,

♦ spółka partnerska,

♦ spółka komandytowa,

♦ spółka komandytowo-akcyjna.

♦ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

♦ spółka akcyjna.

 Poniżej prezentujemy procedurę założenia działalności gospodarczej w jednej z dwóch najczęściej występujących form

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek o wpis do CEIDG składamy w urzędzie gminy lub miasta.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:

♦ imię i nazwisko,

♦ adres zamieszkania,

♦ adres wykonywania działalności,

♦ numer NIP (chyba że nie posiada)

♦ numer PESEL,

♦ nazwę firmy, datę rozpoczęcia działalności,

♦ rodzaj działalności wg Polskiej klasyfikacji kodów PKD,

♦ informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa )

♦ aktualny Urząd Skarbowy,

♦ informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.

Po złożeniu wniosku Urząd miasta lub gminy, przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej (w ramach jednego okienka),

♦ przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R,

♦ przedsiębiorca dokonujący transakcji gospodarczych z podmiotami z UE musi się zarejestrować również na VAT-UE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczynamy od sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy sp. z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.

Następnie przygotowujemy wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd rejestrowy, który należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W tym wniosku powinno się zawrzeć następujące informacje:

♦ nazwę sp. z o.o., jej siedzibę i adres,

♦ przedmiot działalności spółki,

♦ wysokość kapitału zakładowego,

♦ określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

♦ nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki z o.o.,

♦ nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,

♦ czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

♦ jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

♦ jeśli będzie to spółka jednoosobowa, to zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Wymagane formularze:

♦ KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

♦ KRS-WE – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

♦ KRS-WK – Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

♦ KRS-WL – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu – prokurenci (o ile są powoływani)

♦ KRS-WM – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności.

Dokumenty składane w formie załączników do wniosku o rejestrację sp. z o.o.:

 umowa spółki z o.o. –  sporządzona obligatoryjnie w formie aktu notarialnego, a więc przed notariuszem w Polsce.

♦ oświadczenie wszystkich członków Zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

♦ jeżeli o powołaniu członków organów spółki z o.o. nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy przedstawić dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego,

♦ lista wspólników podpisana przez wszystkich członków Zarządu,

♦ złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków Zarządu,

♦ dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSiG-M1).

Nowo zarejestrowana spółka z o.o. powinna podjąć następujące działania w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej:

♦ otwarcie rachunku bankowego – do banku należy także przynieść akt zawiązania spółki oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2,

♦ podatnicy VAT powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim rozpoczną wykonywanie działalności opodatkowanej.

Powiązane wpisy