Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 410/18

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

WSA stwierdził, że: ,,ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów niedołączonych do akt sprawy, skutkowało uznaniem za zasadny również zarzutu naruszenia art. 210 § 4 o.p., bowiem uzasadnienie faktyczne zaskarżonej decyzji jest nieprawidłowo sformułowane i nie wskazuje, dlaczego wnioskowane przez Skarżącego dowody nie mogły być przeprowadzone w ramach toczącego się postępowania. To z kolei skutkowało uznaniem za zasadny naruszenia art. 123 § 1 o.p. regulującego zasadę czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu.’’

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy