Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 1861/17

uchylający zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Spór w sprawie dotyczy prawa podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług – 0% – do transakcji udokumentowanych zakwestionowanymi przez organy fakturami eksportowymi. Organy uznały, że Skarżącemu nie przysługuje prawo do tej preferencji, ponieważ zakwestionowane transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za eksport towarów w rozumieniu u.p.t.u., gdyż wywóz nie został dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz bądź nabywcę lub na jego rzecz. Jednocześnie organ stwierdził brak ze strony Skarżącego należytej staranności kupieckiej.

WSA w Białymstoku stwierdził, że istotne okoliczności dotyczące możliwości pozbawienia naszego Klienta prawa do zastosowania 0% stawki nie zostały wystarczająco spełnione i tym samym uchylił zaskarżoną przez nas decyzję organu.

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy