Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1511/18

Sąd uchylił wyrok WSA w Białymstoku i decyzję Dyrektora IAS w Białymstoku. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

Sąd zważył, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) w wyroku z 16 października 2019 r. (C-189/18) stwierdził, że obowiązkiem organów podatkowych jest załączenie do akt postępowania podatkowego wszystkich dokumentów z powiązanych postępowań, na które powołuje się ten organ, czego nie uczyniono w rozpoznawanej sprawie.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego organy podatkowe dokonując ustaleń faktycznych na podstawie dowodów zebranych w innym postępowaniu, z którymi to dowodami nie mógł zapoznać się skarżący, a także odmawiając przeprowadzenia tychże dowodów w sposób bezpośredni w niniejszej sprawie, naruszyły przepisy postępowania, tj. art. 121 § 1, art. 122, art. 123 § 1 w zw. z art. 188, art. 180 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 191 o.p., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik rozpoznawanej sprawy. (…) W sytuacji, gdy organ podatkowy w toku prowadzonego postępowania w danej sprawie odmawia podatnikowi możliwości zapoznania się z dowodami zebranymi w innym postępowaniu, obowiązany jest pominąć te dowody przy ustalaniu stanu faktycznego w danej sprawie, zgodnie z art. 121 § 1 oraz art. 123 § 1 Op. Jeżeli zaś okoliczności wynikające z utajnionych dowodów mogą mieć znaczenie dla danej sprawy, to zgodnie z art. 188 Op organ podatkowy obowiązany jest uwzględnić żądanie strony dotyczące przeprowadzenia określonego dowodu.”

Link do pełnej treści orzeczenia

Powiązane wpisy