Wypłata dywidendy nie kreuje powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Wspólnicy/akcjonariusze podejmując działania o charakterze gospodarczym składające się na działalność gospodarczą, dążą do wypracowania i maksymalizacji zysku, który następnie dzielą między sobą i wypłacają w formie dywidendy. Wypłata dywidendy nie jest jednak działaniem o charakterze gospodarczym, a  raczej efektem tych działań. Wypłata dywidendy ściśle wiąże się z funkcjonowaniem spółki kapitałowej i odbywa się w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową bądź statutem spółki. To spółka – w drodze uchwały zgromadzenia wspólników /walnego zgromadzenia akcjonariuszy – decyduje o jej wypłacie.

Idąc tym tokiem rozumowania wypłata dywidendy nie wpisuje się w definicję transakcji kontrolowanej, której dokonanie nakłada na spółkę obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Art. 23w ustawy o PIT/art. 11k ustawy o PIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (…)

Art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT/art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT:

Transakcja kontrolowana – identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9368. Podsumowując, wypłata dywidendy nie ma charakteru transakcji kontrolowanej, co za tym idzie nie podlega obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Powiązane wpisy