Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie przedawnienia

Miło jest nam poinformować, że nasza Kancelaria wygrała w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. I FSK 1806/15. Sąd uznał skargę za zasadną i zasądził zwrot kosztów postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż:

„Za trafny należy uznać zarzut naruszenia art. 151 (…) poprzez nieprawidłowe zawiadomienie Skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika(…)
Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c O.p.
(…) Doręczenie pisma stronie, w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem – doręczone pełnomocnikowi (…)”.

W efekcie w sprawie doszło do przedawnienia spornego zobowiązania podatkowego. To doskonały przykład, że warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organami podatkowymi i sądem I instancji.

Powiązane wpisy