Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe osób fizycznych i spółek (m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek jawnych). W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów,
 • kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.