Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe zarówno osób fizycznych jak i spółek.


W ramach świadczonych usług oferujemy:

♦ opracowanie zasad polityki rachunkowości,

♦ opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,

♦ dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów,

♦ kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym,

♦ ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

♦ ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,

♦ sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych,

♦ sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,

♦ sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

♦ sporządzanie zeznań rocznych,

♦ zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.