Aktualności

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA CYKL SZKOLEŃ:

„VADEMECUM ZMIAN I NOWOŚCI 2018r.”

„VADEMECUM DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2018r.”

Wykładowca: Dorota Kosacka (doradca podatkowy DK Doradztwo)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.217

Cena: Karnet (od stycznia) obejmującego 12 spotkań -810 zł /os.
Udział w 1 spotkaniu – 81 zł /os.
Osoby posiadające karnety roczne, w przypadku nieobecności na spotkaniu otrzymują w formie elektronicznej materiały z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu.


KALENDARZ SZKOLEŃ W POLSCE:

**

POZNAŃ 12 grudnia 2017r. “VAT –ZMIANY 2018r. SPLIT PAYMENT”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

BIAŁYSTOK 14 grudnia 2017r. “PODATEK DOCHODOWY –ZMIANY 2018r”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

LUBLIN 15 grudnia 2017r. “PODATEK DOCHODOWY –ZMIANY 2018r”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

BIAŁYSTOK 21 grudnia 2017r. “VAT –ZMIANY 2018r. SPLIT PAYMENT”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

BIAŁYSTOK 22 grudnia 2017r. „PODATEK U ŹRÓDŁA -UREGULOWANIA PRAWA KRAJOWEGO, UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ MODELU KONWENCJI OECD”

Wykładowca: Paweł Dymlang

**

LUBLIN 4 stycznia 2018r. “PODATKI 2018r – ZMIANY W VAT,CIT,PIT ”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

LUBLIN 5 stycznia 2018r. “CENY TRANSFEROWE ”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

BIAŁYSTOK  5 stycznia 2018r. “PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU  2017”

Wykładowca: Paweł Dymlang

**

ŁÓDŹ 9 stycznia 2018r. “PODATKI 2018r – ZMIANY W VAT,CIT,PIT ”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

POZNAŃ 10 stycznia 2018r. “PODATKI 2018r – ZMIANY W VAT,CIT,PIT ”

Wykładowca: Dorota Kosacka

 **

BIAŁYSTOK 12 stycznia 2018r. “PODATKI 2018r – ZMIANY W VAT,CIT,PIT ”

Wykładowca: Dorota Kosacka

**

BIAŁYSTOK 8 lutego 2018r. “PRAWO PRACY – CZAS PRACY dla początkujacych”

Wykładowca: Wiaczesław Kuźma

Zapisy: tel. 085 831 13 30 / szkolenia@kosacka.pl


NADZIEJA DLA WSZYSTKICH KTÓRYM ORGAN PODATKOWY WSTRZYMUJE ZWROT PODATKU VAT !

W IMIENIU KLIENTA WYWALCZYLIŚMY ZWROT MILIONA ZŁOTYCH W TERMINIE 7 DNI !

Kancelaria w ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie. Wygrane sprawy są przełomem w walce z organami podatkowymi. Wygrana oznacza koniec z bezkarnymi naruszeniami przepisów prawa przez organy skarbowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 19 września 2017 r. rozpoznał skargi na bezczynność w przedmiocie postępowania w zakresie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT (sygn. akt I SAB/Bk 6/17 i I SAB/Bk 7/17).

W skutek złożonych skarg Sąd stwierdził, że bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Co najważniejsze zobowiązał Naczelnika Urzędu Skarbowego do dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 7 dni. W przedmiotowej sprawie kwota, którą ma zwrócić organ opiewa na blisko 1 000 000 złotych !

Ponadto Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wymierzono dwukrotnie grzywnę w kwocie po 5 000 złotych oraz zobowiązano do zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie WSA jest wyraźnym ostrzeżeniem dla organów. Organy skarbowe nie mogą bezpodstawnie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT i bezkarnie naruszać przepisów proceduralnych

 


Kolejne sukcesy Kancelarii !

Pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie, tym razem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III Sa/Wa 1971/16.

Spór w przedmiotowej sprawie toczył się o to, czy Skarżąca, zobowiązując się do finansowania dokonywanych przez litewskie firmy zakupów paliwa, dokonywała dostawy i nabycia towarów, czy tylko świadczyła na ich rzecz usługi finansowe. Organ kwestionował zawierane przez Skarżącą transakcje łańcuchowe, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Zarzucał podatniczce nieprawidłowe wskazanie w deklaracjach VAT-7 wartości dotyczące dostawy oraz nabycia towarów opodatkowanych stawką 23%. Organ zmierzał do bezpodstawnego pozbawienia Skarżącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Sąd na podstawie podniesionych zarzutów słusznie stwierdził, że „ustalone okoliczności faktyczne sprawy niniejszej nie pozwalają więc (…) na sformułowanie wniosków, do jakich doszły Organy, tj. nie pozwalają uznać, że Skarżąca nie uczestniczyła w transakcji łańcuchowej, nie nabyła paliwa, nie dokonała następnie jego dostawy, świadczyła usługę finansową, nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego w fakturach otrzymanych od przedsiębiorstwa petrochemicznego, a w końcu, że zastosowanie wobec Spółki znaleźć powinien art. 108 ust. 1 ustawy.

WSA w swoim wyroku przypomniał organom, że „dla zaistnienia dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy nie jest konieczne, aby podatnik dokonujący dostawy godził się, albo nawet jedynie wiedział, co z nabytym towarem uczyni nabywca – jest to kwestia absolutnie obojętna prawnie. (…) Trudno oczekiwać, że dokonujący dostawy wykazywać będzie jakiekolwiek zainteresowanie tym, czy w ogóle i w jaki sposób wykorzystany zostanie sprzedany towar.”

Sąd negatywnie ocenił wydane decyzje wskutek czego uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził na rzecz Skarżącej zwrot kosztów procesu.


SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH

TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM

Tylko kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa chroni firmę i osoby będące członkami jej Zarządu przed sankcjami (sankcje te stosowane są zarówno w przypadku braku dokumentacji podatkowej jak również w sytuacji, gdy przedstawiona dokumentacja jest wadliwa).

Z przepisów wynika…     http://kosacka.pl/doradztwo/dokumentacja-cen-transferowych/


 

NOWY TERMIN    „PODATEK U ŹRÓDŁA -UREGULOWANIA PRAWA KRAJOWEGO, UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ MODELU KONWENCJI OECD”

Wykładowca: Paweł Dymlang

30 października 2017r.    „REWOLUCJA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH OD 2018r. JEDEN PRZELEW NA ZUS – ZAMIAST CZTERECH. KONTROLE PIP. KONTROLE ZUS”

Wykładowca: Andrzej Ponczek

22 listopada 2017r.    „ISTOTA I PRAKTYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

Wykładowca: Krzysztof Sługocki

5 grudnia 2017r. ” ZAMKNIĘCIE ROKU 2017r.”

Wykładowca: Piotr Beszterda

 

Szczegółowy program dostępny w zakładce Szkolenia Białystok
Zapisy: tel. 085 831 13 30 / szkolenia@kosacka.pl


Wygrana sprawa  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że posiadanie przez przedsiębiorców komunikatów elektronicznych IE-599 dają podstawę do działania w zaufaniu do tych dokumentów oraz okoliczności w nich stwierdzonych. W związku z powyższym, co również podkreślił Sąd w wydanym orzeczeniu, organy nie mogą a priori zakładać, że przedsiębiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że dokumenty te nie odzwierciedlają prawdy.Dzięki staraniom Kancelarii wykazano prawo Skarżącego do opodatkowania dostawy towarów stawką VAT 0%, mimo iż  organy i Sąd I instancji to kwestionował.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „otrzymanie przez dostawcę towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowiącego urzędową formę potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgłoszenia do wywozu, uprawnia go – na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.t.u. – do opodatkowania tej dostawy stawką 0%”.

Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżony wyrok, wcześniejszą decyzję organu oraz zasądził zwrot kosztów postępowania za obie instancje.


Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie przedawnienia

Miło jest nam poinformować, że nasza Kancelaria wygrała w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. I FSK 1806/15. Sąd uznał skargę za zasadną i zasądził zwrot kosztów postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż:

„Za trafny należy uznać zarzut naruszenia art. 151 (…) poprzez nieprawidłowe zawiadomienie Skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika(…)
Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c O.p.
(…) Doręczenie pisma stronie, w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem – doręczone pełnomocnikowi (…)”.

W efekcie w sprawie doszło do przedawnienia spornego zobowiązania podatkowego. To doskonały przykład, że warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organami podatkowymi i sądem I instancji.


Lider Księgowości 2017 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie

W ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r. – Dorota Kosacka – doradca podatkowy z naszej Kancelarii zajęła II miejsce. W zmaganiach wzięło udział ponad 400 osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i podatkami z całej Polski. Konkurs zorganizował Wolters Kluwer, a patronowali mu m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Serdecznie gratulujemy!!!

                  


Kolejne dwie wygrane sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Miło nam jest poinformować, iż dniu 26 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria wygrała dwie sprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 68/17 i I SA/BK 69/17 ze skarg na decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.  W obu sprawach sąd uchylił zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Powodem uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Jednym z istotnych uchybień była odmowa przeprowadzenia przez organ podatkowy dowodów wnioskowanych przez stronę. We wskazanych orzeczeniach sąd podkreślił, iż „organ odwoławczy zbyt pochopnie przyjął, że wnioski dowodowe złożone przez Skarżącego, a dotyczące rzeczywistych prac budowlanych wykonanych (…) przy budowie elektrowni wiatrowej w M. nie mogą mieć istotnego znaczenia dla wyjaśnienia sprawy. W ocenie Sądu, okoliczności wskazane przez Skarżącego w odwołaniu od decyzji organu I instancji (…) mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności zeznań (…). Tym samym, obowiązkiem organu było podjęcie wszelkich niezbędnych działań, celem dokładnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności zweryfikowanie, czy zeznania (…) są wiarygodne. Takich czynności organ jednak nie podjął. Tymczasem Skarżący na etapie postępowania odwoławczego wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, mogących potwierdzić lub wykluczyć jego stanowisko w sprawie”.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę również na szereg innych uchybień proceduralnych. Podkreślić należy, iż w sporze z fiskusem istotne są nie tylko przepisy prawa materialnego, ale bardzo często również przepisy proceduralne, a w tym ostatnim zakresie istotna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.