Aktualności


Mimo, że stale się rozwijamy, mimo, że z każdym kolejnym rokiem w naszych szkoleniach uczestniczy co raz więcej osób, to naszym celem nigdy nie była ilość, lecz jakoś prowadzonych przez nas szkoleń.
Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Znak Jakości TGLS Quality Alliance potwierdzający wysoką jakość świadczonych przez nas usług. To gwarancja szkoleń na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.
 
Cieszymy się, że możemy Państwu zapewnić to co najlepsze.


 

 
Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż z powodu zagrożenia epidemią koronowirusa w Polsce i zalecanego w związku z tym ograniczenia w udziale w większych zgromadzeniach, odwołujemy szkolenia tradycyjne zaplanowane przez DK Wydawnictwo i DK Szkolenia.

Spotkanie w grupie kilkudziesięciu osób (część z których mogła podróżować w ostatnim czasie do krajów, gdzie odnotowano liczne przypadki zachorowań) stanowiłoby ryzyko dla nas wszystkich.

Chcielibyśmy poinformować Państwa również, iż  wszystkie szkolenia i co miesięczne spotkania Vademecum odbywać się będą w wersji e-learningowej  http://kosacka.pl/e-vademecum-2020/, a materiały otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej.

Szkolenia tradycyjne odbędą się w terminie późniejszym w zależności od rozwoju sytuacji.

Wierzymy, iż zgodzą się Państwo z nami, że zdrowie nas wszystkich jest wartością nadrzędną.

Z poważaniem, 

Bogdan Olszewski Prezes Zarządu

DK Wydawnictwo sp. z o.o. DK Szkolenia sp. z o.o.

www.kosacka.pl

www.dbopolska.pl


Szczegóły wkrótce!


Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. ale możesz go sprawdzić już dziś!

Przeczytaj na :   http://dbopolska.pl/index.php/2019/12/18/mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020-r-ale-mozesz-go-sprawdzic-juz-dzis/


OBOWIĄZEK REJESTRACJI BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią systemu jest Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami – został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły tego systemu – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Obowiązani do wpisu do Rejestru są podmioty:

♦ wytwarzające odpady,

♦ prowadzące ewidencję tych odpadów,

♦ wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmioty objęte obowiązkowym wpisem do Rejestru, jeżeli nie zrobią tego do końca 2019 r. muszą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po pierwsze, nie będą mogli przekazać odpadów odbierającemu. Po drugie, nie będą mogli  wystawić elektronicznej karty przekazania odpadów – funkcjonująca obecnie papierowa wersja będzie już bezużyteczna. Co za tym idzie, firma transportująca nie będzie mogła odebrać odpadów.

Podmiotom obowiązanym do wpisu do Rejestru BDO, a działającym niezgodnie z przepisami będą grozić kary:

♦ za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,

♦ za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,

♦ za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,

♦ za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,

♦ za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.

Zapraszamy na szkolenie :

Zmiana obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami w 2020 r.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115 ze zm) na:

♦ spółki jawne,

♦ spółki komandytowe,

♦ spółki komandytowo-akcyjne,

♦ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

♦ spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych,

♦ proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)

– został nałożony obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna:

♦ sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

♦ w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osoby prawnej – spółki, beneficjentem rzeczywistym jest:

♦ osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

♦ osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

♦ osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

♦ osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub

♦ osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ za pomocą dokumentu elektronicznego (dostępnego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, nr wzoru 2019/08/22/8410) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenie obejmuje:

♦ dane identyfikujące spółki:

– nazwa (firma),

– forma organizacyjna,

– siedziba,

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– NIP

♦ dane identyfikujące beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

– imię i nazwisko,

– obywatelstwo,

– państwo zamieszkania,

– PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,

– informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentom rzeczywistym.

Spółki zarejestrowane przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonania zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.

W przypadku spółek zarejestrowanych po tym dniu – zgłoszeń należy dokonać w ciągu 7 dni od wpisania spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w zgłoszeniu należy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygować zgłoszenie. W przypadku gdy oczywistą omyłkę lub naruszenie przepisów art. 58-61 ustawy, stwierdzi organ właściwy w sprawie CRBR – podmiot składający zgłoszenie będzie obowiązany do złożenia ponownego zgłoszenia w terminie 3. dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia.

Osoba dokonująca zgłoszenie i aktualizująca dane ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych we wskazanym terminie – grozi kara pieniężna do 1 mln zł.


 WYRÓŻNIENIE WYGRANYCH PRZEZ NAS SPRAW W RANKINGU „RZECZPOSPOLITEJ”

W XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 zostaliśmy wyróżnieni przez „Rzeczpospolitą” za skuteczność w obronie podatników przed sądami administracyjnymi. Kapituła w składzie prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel, Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP i Anna Wojda – szefowa działu „Prawo” Rzeczpospolitej nagrodziła 6 orzeczeń i dodatkowo wskazała 9 ważnych wyroków zgłoszonych do rankingu. Wśród 15 dostrzeżonych przez kapitułę orzeczeń znalazły się trzy sprawy prowadzone przez naszą kancelarię (jedna w kategorii PIT i dwie w kategorii prawo materialne i procesowe). Szczególnym wyróżnieniem są dla nas słowa jednego z członków kapituły, wybitnego znawcy prawa podatkowego: „Prof. Bogumił Brzeziński zwrócił uwagę na ważny prawomocny wyrok WSA w Białymstoku (sygn. I SA/Bk 410/18) uzyskany przez kancelarię DK Doradztwo. Orzeczenie może mieć znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którym skarbówka zarzuca nieprawidłowości w rozliczeniu VAT. Sąd orzekł, że podstawą takich zarzutów nie mogą być dowody z innych postępowań, które nie są włączane do akt sprawy podatnika, lecz są znane jedynie z opisów w protokołach lub decyzjach”.

 

                Cieszymy się z wyróżnienia prowadzonych przez nas spraw i uzyskanych korzystnych dla podatników przełomowych orzeczeń.

Dodatkowo wskazać należy, iż w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego obejmującym największe i najskuteczniejsze kancelarie z całego kraju jesteśmy jedną z nielicznych firm z siedzibą poza Warszawą  i jedną z Podlasia.

Tym bardziej cieszymy się więc, iż „Rzeczpospolita” stwierdziła, iż „Uznaną marką na warszawskim rynku jest kancelaria DK Doradztwo z Białegostoku (…)”.


Miło nam poinformować, iż rozwijamy naszą ofertę doradztwa podatkowego oraz prawnego, a także rozszerzamy zespół ekspertów, którzy świadczą usługi:

– doradztwa podatkowego (wnioski o interpretacje indywidualne, wnioski od GUS)

-doradztwa prawnego (rejestracja oraz przekształcanie spółek, przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

-reprezentowania Klienta przed sądami powszechnymi

-sporządzania dokumentacji cen transferowych.

www.dbopolska.pl

Zapraszamy do polubienia strony na facebooku naszej Kancelarii DBO Polska:

https://www.facebook.com/pg/DBO-Polska-1151538208354027/posts/?ref=page_internal

 


GOTOWE WZORY WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY !

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. część podatników ma obowiązek wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). Obowiązek ten dotyczy podmiotów będących promotorami, zatrudniających promotorów lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w poprzednim roku kwotę 8.000.000 zł. W istocie obowiązek ten może dotyczyć więc każdej firmy przekraczającej wskazany próg przychodów, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewiduje przy tym dotkliwe sankcje za naruszenie nowych obowiązków. Brak procedury zagrożony jest karą pieniężną do 2 mln zł (a w niektórych przypadkach do 10 mln zł).

 (art. 86l i 86m Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym oferujemy Państwu możliwość zakupu przygotowanego przez nas wzoru Wewnętrznej procedury wraz z odpowiednimi zarządzeniami, jak również możliwość dostosowania procedury do Państwa specjalnych potrzeb.

 Koszt takiego dokumentu wynosi 400 zł +VAT (klienci stałego doradztwa otrzymają specjalny rabat).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem w/w dokumentu, prosimy o wiadomość zwrotną na adres: biuro@kosacka.pl

 


PRZYJMUJEMY ZAPISY NA CYKL SZKOLEŃ:

„VADEMECUM ZMIAN I NOWOŚCI 2019r.”

„VADEMECUM DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2019r.”

Wykładowca: Dorota Kosacka (doradca podatkowy DK Doradztwo)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117

Cena: Karnet obejmujący 12 spotkań (styczeń -grudzień  2019r.) – 830 zł /os.
Udział w 1 spotkaniu – 83 zł /os.
Osoby posiadające karnety roczne, w przypadku nieobecności na spotkaniu otrzymują w formie elektronicznej materiały z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu

NOWOŚĆ !  „VADEMECUM KADROWE 2019”

Vademecum kadrowe powstało z myślą o pracownikach kadrowo-płacowych.

Doświadczenie naszych ekspertów i znajomość problemów, z jakimi borykają się obecnie pracownicy działów kadr, pozwoliły nam na kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu prawa pracy nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Zmiany, które obecnie są wprowadzane wymagają od działów kadrowo-płacowych zastosowania wiedzy na najwyższym poziomie.

Wykładowca: Marlena Pikuła (specjalista z zakresu kadr i płac z 12 letnim stażem)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117

Cena: Karnet obejmujący 11 spotkań – 850 zł /os.
Udział w 1 spotkaniu – 85 zł /os.
Osoby posiadające karnety roczne, w przypadku nieobecności na spotkaniu otrzymują w formie elektronicznej materiały z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu

Szczegółowe termin spotkań Vademecum dostępne w zakładce szkolenia Białystok

Zapisy: tel. 790 550 791, e-mail: szkolenia@kosacka.pl


 NOWY LOKAL

Informujemy, iż od 30 lipca 2018 r. szkolenia oraz spotkania Vademecum będą odbywać się w klimatyzowanym lokalu 117 (parter ,wejście przez klatkę, z tyłu budynku).


RODO – Dokumentacja dla biur rachunkowych

Z pomocą gotowych wzorów dokumentów sprawnie przeprowadzisz wdrożenie RODO w biurze rachunkowym

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

Biura rachunkowe powinny sporządzić następującą dokumentację:

  • Politykę bezpieczeństwa,
  • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • Ewidencję incydentów (naruszeń),
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (prowadzony przez biuro rachunkowe jako administratora danych osobowych) – art. 30 ust. 1 RODO,
  • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (w przypadku, gdy biuro rachunkowe jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym, gdy klienci, kontrahenci powierzają do biura dane do przetwarzania) – art. 30 ust. 2 RODO,
  • Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych,
  • Ewidencję upoważnień udzielonych pracownikom do przetwarzania danych osobowych,
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 28 RODO
  • Obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek poinformowania kontrahentów, klientów o danych wymienionych w ww. przepisie prawa).

W związku z tym ,we współpracy z radcami prawnymi stworzyliśmy ofertę przeznaczoną dla biur rachunkowych, w której udostępniamy wzory powyższych dokumentów.

Cena pakietu dokumentów  300 zł +VAT

Istnieje możliwość dostosowania dokumentów RODO do indywidualnych potrzeb Klienta po wcześniej ustalonej cenie.

 


ODZYSKAJ PCC OD APORTU DO SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ!

Szanowni Państwo,

Ostatnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE dają szanse na odzyskanie podatku od czynności cywilnoprawnych od wkładów do spółki komandytowej. Z sukcesem odzyskaliśmy już PCC dla naszych klientów.

Jeżeli zapłaciłeś wspomniany podatek (został on pobrany przez notariusza) skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci go odzyskać.


Wszystkim naszym klientom życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2018.

Pora również na krótkie podsumowanie roku 2017. Ubiegły rok był bardzo pomyślny zarówno dla nas, jak i naszych klientów. Najważniejszy sukces to kilkadziesiąt pozytywnych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach podatkowych, w tym kilka precedensowych wygranych przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wśród najważniejszych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach należy wskazać wyrok w zakresie wpływu na bieg przedawnienia niewłaściwego doręczenia postanowienia o zawieszeniu jego biegu (NSA z 02 czerwca 2017 r., I FSK 1806/15), stawka 0 % w eksporcie towarów przypadku posiadania przez podatnika komunikatu IE-599 (NSA z 27 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 2195/15), skutki bezczynności organu podatkowego w zakresie zwrotu VAT (WSA w Białymstoku z 19 września 2017 r., sygn. akt I SAB/Bk 7/17) oraz wiele innych. Ten rok przyniósł też kolejne cenne wyróżnienia dla naszej firmy. W lutym 2017 r. przyznano nam tytuł Geparda Biznesu 2016. W czerwcu 2017 r. Dorota Kosacka doradca podatkowy i członek zarządu naszej Kancelarii zdobyła też II miejsce w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r.


NADZIEJA DLA WSZYSTKICH, KTÓRYM ORGAN PODATKOWY WSTRZYMUJE ZWROT PODATKU VAT !

W IMIENIU KLIENTA WYWALCZYLIŚMY ZWROT MILIONA ZŁOTYCH W TERMINIE 7 DNI !

Kancelaria w ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie. Wygrane sprawy są przełomem w walce z organami podatkowymi. Wygrana oznacza koniec z bezkarnymi naruszeniami przepisów prawa przez organy skarbowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 19 września 2017 r. rozpoznał skargi na bezczynność w przedmiocie postępowania w zakresie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT (sygn. akt I SAB/Bk 6/17 i I SAB/Bk 7/17).

W skutek złożonych skarg Sąd stwierdził, że bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Co najważniejsze zobowiązał Naczelnika Urzędu Skarbowego do dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 7 dni. W przedmiotowej sprawie kwota, którą ma zwrócić organ opiewa na blisko 1 000 000 złotych !

Ponadto Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wymierzono dwukrotnie grzywnę w kwocie po 5 000 złotych oraz zobowiązano do zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie WSA jest wyraźnym ostrzeżeniem dla organów. Organy skarbowe nie mogą bezpodstawnie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT i bezkarnie naruszać przepisów proceduralnych


Kolejne sukcesy Kancelarii!

Pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie, tym razem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III Sa/Wa 1971/16.

Spór w przedmiotowej sprawie toczył się o to, czy Skarżąca, zobowiązując się do finansowania dokonywanych przez litewskie firmy zakupów paliwa, dokonywała dostawy i nabycia towarów, czy tylko świadczyła na ich rzecz usługi finansowe. Organ kwestionował zawierane przez Skarżącą transakcje łańcuchowe, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Zarzucał podatniczce nieprawidłowe wskazanie w deklaracjach VAT-7 wartości dotyczące dostawy oraz nabycia towarów opodatkowanych stawką 23%. Organ zmierzał do bezpodstawnego pozbawienia Skarżącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Sąd na podstawie podniesionych zarzutów słusznie stwierdził, że „ustalone okoliczności faktyczne sprawy niniejszej nie pozwalają więc (…) na sformułowanie wniosków, do jakich doszły Organy, tj. nie pozwalają uznać, że Skarżąca nie uczestniczyła w transakcji łańcuchowej, nie nabyła paliwa, nie dokonała następnie jego dostawy, świadczyła usługę finansową, nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego w fakturach otrzymanych od przedsiębiorstwa petrochemicznego, a w końcu, że zastosowanie wobec Spółki znaleźć powinien art. 108 ust. 1 ustawy.

WSA w swoim wyroku przypomniał organom, że „dla zaistnienia dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy nie jest konieczne, aby podatnik dokonujący dostawy godził się, albo nawet jedynie wiedział, co z nabytym towarem uczyni nabywca – jest to kwestia absolutnie obojętna prawnie. (…) Trudno oczekiwać, że dokonujący dostawy wykazywać będzie jakiekolwiek zainteresowanie tym, czy w ogóle i w jaki sposób wykorzystany zostanie sprzedany towar.”

Sąd negatywnie ocenił wydane decyzje wskutek czego uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził na rzecz Skarżącej zwrot kosztów procesu.


SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH

TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM

Tylko kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa chroni firmę i osoby będące członkami jej Zarządu przed sankcjami (sankcje te stosowane są zarówno w przypadku braku dokumentacji podatkowej jak również w sytuacji, gdy przedstawiona dokumentacja jest wadliwa).

Z przepisów wynika…     http://kosacka.pl/doradztwo/dokumentacja-cen-transferowych/


Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że posiadanie przez przedsiębiorców komunikatów elektronicznych IE-599 dają podstawę do działania w zaufaniu do tych dokumentów oraz okoliczności w nich stwierdzonych. W związku z powyższym, co również podkreślił Sąd w wydanym orzeczeniu, organy nie mogą a priori zakładać, że przedsiębiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że dokumenty te nie odzwierciedlają prawdy.Dzięki staraniom Kancelarii wykazano prawo Skarżącego do opodatkowania dostawy towarów stawką VAT 0%, mimo iż  organy i Sąd I instancji to kwestionował.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „otrzymanie przez dostawcę towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowiącego urzędową formę potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgłoszenia do wywozu, uprawnia go – na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.t.u. – do opodatkowania tej dostawy stawką 0%”.

Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżony wyrok, wcześniejszą decyzję organu oraz zasądził zwrot kosztów postępowania za obie instancje.


Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie przedawnienia

Miło jest nam poinformować, że nasza Kancelaria wygrała w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. I FSK 1806/15. Sąd uznał skargę za zasadną i zasądził zwrot kosztów postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż:

„Za trafny należy uznać zarzut naruszenia art. 151 (…) poprzez nieprawidłowe zawiadomienie Skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika(…)
Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c O.p.
(…) Doręczenie pisma stronie, w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem – doręczone pełnomocnikowi (…)”.

W efekcie w sprawie doszło do przedawnienia spornego zobowiązania podatkowego. To doskonały przykład, że warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organami podatkowymi i sądem I instancji.


Lider Księgowości 2017 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie

W ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r. – Dorota Kosacka – doradca podatkowy z naszej Kancelarii zajęła II miejsce. W zmaganiach wzięło udział ponad 400 osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i podatkami z całej Polski. Konkurs zorganizował Wolters Kluwer, a patronowali mu m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Serdecznie gratulujemy!!!

                  


Kolejne dwie wygrane sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Miło nam jest poinformować, iż dniu 26 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria wygrała dwie sprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 68/17 i I SA/BK 69/17 ze skarg na decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.  W obu sprawach sąd uchylił zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Powodem uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Jednym z istotnych uchybień była odmowa przeprowadzenia przez organ podatkowy dowodów wnioskowanych przez stronę. We wskazanych orzeczeniach sąd podkreślił, iż „organ odwoławczy zbyt pochopnie przyjął, że wnioski dowodowe złożone przez Skarżącego, a dotyczące rzeczywistych prac budowlanych wykonanych (…) przy budowie elektrowni wiatrowej w M. nie mogą mieć istotnego znaczenia dla wyjaśnienia sprawy. W ocenie Sądu, okoliczności wskazane przez Skarżącego w odwołaniu od decyzji organu I instancji (…) mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności zeznań (…). Tym samym, obowiązkiem organu było podjęcie wszelkich niezbędnych działań, celem dokładnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności zweryfikowanie, czy zeznania (…) są wiarygodne. Takich czynności organ jednak nie podjął. Tymczasem Skarżący na etapie postępowania odwoławczego wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, mogących potwierdzić lub wykluczyć jego stanowisko w sprawie”.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę również na szereg innych uchybień proceduralnych. Podkreślić należy, iż w sporze z fiskusem istotne są nie tylko przepisy prawa materialnego, ale bardzo często również przepisy proceduralne, a w tym ostatnim zakresie istotna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.