Aktualności

INFORMACJA

W DNIU 12 LISTOPADA 2018 (PONIEDZIAŁEK) BIURO JEST NIECZYNNE

 


SZKOLENIA POLSKA

Nasz ekspert podatkowy Dorota Kosacka rusza w Polskę z nowym programem szkolenia „VAT i podatek dochodowy”. Rozpoczynamy spotkaniem w Poznaniu już 13 listopada . Zapraszamy pracowników działu księgowości, kadr oraz doradców podatkowych.

Program: http://kosacka.pl/vat-podatek-dochodowy-zmiany-przepisach-2019r/

Zapisy: tel. 85 831 13 30


NOWY LOKAL

Informujemy, iż od 30 lipca 2018r. szkolenia oraz spotkania Vademecum będą odbywać się w klimatyzowanym lokalu 117 (parter ,wejście przez klatkę, z tyłu budynku).


RODO – Dokumentacja dla biur rachunkowych

Z pomocą gotowych wzorów dokumentów sprawnie przeprowadzisz wdrożenie RODO w biurze rachunkowym

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

biura rachunkowe powinny sporządzić następującą dokumentację:

  • Politykę bezpieczeństwa,
  • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • Ewidencję incydentów (naruszeń),
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (prowadzony przez biuro rachunkowe jako administratora danych osobowych) – art. 30 ust. 1 RODO,
  • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (w przypadku, gdy biuro rachunkowe jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym, gdy klienci, kontrahenci powierzają do biura dane do przetwarzania) – art. 30 ust. 2 RODO,
  • Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych,
  • Ewidencję upoważnień udzielonych pracownikom do przetwarzania danych osobowych,
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 28 RODO
  • Obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek poinformowania kontrahentów, klientów o danych wymienionych w ww. przepisie prawa).

W związku z tym ,we współpracy z radcami prawnymi stworzyliśmy ofertę przeznaczoną dla biur rachunkowych, w której udostępniamy wzory powyższych dokumentów.

Cena pakietu dokumentów  300 zł +VAT

Istnieje możliwość dostosowania dokumentów RODO do indywidualnych potrzeb Klienta po wcześniej ustalonej cenie.


ODZYSKAJ PCC OD APORTU DO SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ!

Szanowni Państwo,

Ostatnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE dają szanse na odzyskanie podatku od czynności cywilnoprawnych od wkładów do spółki komandytowej. Z sukcesem odzyskaliśmy już PCC dla naszych klientów.

Jeżeli zapłaciłeś wspomniany podatek (został on pobrany przez notariusza) skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci go odzyskać.


Wszystkim naszym klientom życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2018.

Pora również na krótkie podsumowanie roku 2017. Ubiegły rok był bardzo pomyślny zarówno dla nas, jak i naszych klientów. Najważniejszy sukces to kilkadziesiąt pozytywnych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach podatkowych, w tym kilka precedensowych wygranych przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wśród najważniejszych rozstrzygnięć w prowadzonych przez nas sprawach należy wskazać wyrok w zakresie wpływu na bieg przedawnienia niewłaściwego doręczenia postanowienia o zawieszeniu jego biegu (NSA z 02 czerwca 2017 r., I FSK 1806/15), stawka 0 % w eksporcie towarów przypadku posiadania przez podatnika komunikatu IE-599 (NSA z 27 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 2195/15), skutki bezczynności organu podatkowego w zakresie zwrotu VAT (WSA w Białymstoku z 19 września 2017 r., sygn. akt I SAB/Bk 7/17) oraz wiele innych. Ten rok przyniósł też kolejne cenne wyróżnienia dla naszej firmy. W lutym 2017 r. przyznano nam tytuł Geparda Biznesu 2016. W czerwcu 2017 r. Dorota Kosacka doradca podatkowy i członek zarządu naszej Kancelarii zdobyła też II miejsce w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r.


PRZYJMUJEMY ZAPISY NA CYKL SZKOLEŃ:

„VADEMECUM ZMIAN I NOWOŚCI 2018r.”

„VADEMECUM DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2018r.”

Wykładowca: Dorota Kosacka (doradca podatkowy DK Doradztwo)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.217

Cena: Karnet (od stycznia) obejmującego 12 spotkań -810 zł /os.
Udział w 1 spotkaniu – 81 zł /os.
Osoby posiadające karnety roczne, w przypadku nieobecności na spotkaniu otrzymują w formie elektronicznej materiały z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu


NADZIEJA DLA WSZYSTKICH KTÓRYM ORGAN PODATKOWY WSTRZYMUJE ZWROT PODATKU VAT !

W IMIENIU KLIENTA WYWALCZYLIŚMY ZWROT MILIONA ZŁOTYCH W TERMINIE 7 DNI !

Kancelaria w ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie. Wygrane sprawy są przełomem w walce z organami podatkowymi. Wygrana oznacza koniec z bezkarnymi naruszeniami przepisów prawa przez organy skarbowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 19 września 2017 r. rozpoznał skargi na bezczynność w przedmiocie postępowania w zakresie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT (sygn. akt I SAB/Bk 6/17 i I SAB/Bk 7/17).

W skutek złożonych skarg Sąd stwierdził, że bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Co najważniejsze zobowiązał Naczelnika Urzędu Skarbowego do dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym w terminie 7 dni. W przedmiotowej sprawie kwota, którą ma zwrócić organ opiewa na blisko 1 000 000 złotych !

Ponadto Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wymierzono dwukrotnie grzywnę w kwocie po 5 000 złotych oraz zobowiązano do zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie WSA jest wyraźnym ostrzeżeniem dla organów. Organy skarbowe nie mogą bezpodstawnie przedłużać terminu zwrotu podatku VAT i bezkarnie naruszać przepisów proceduralnych

 


Kolejne sukcesy Kancelarii !

Pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie, tym razem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III Sa/Wa 1971/16.

Spór w przedmiotowej sprawie toczył się o to, czy Skarżąca, zobowiązując się do finansowania dokonywanych przez litewskie firmy zakupów paliwa, dokonywała dostawy i nabycia towarów, czy tylko świadczyła na ich rzecz usługi finansowe. Organ kwestionował zawierane przez Skarżącą transakcje łańcuchowe, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Zarzucał podatniczce nieprawidłowe wskazanie w deklaracjach VAT-7 wartości dotyczące dostawy oraz nabycia towarów opodatkowanych stawką 23%. Organ zmierzał do bezpodstawnego pozbawienia Skarżącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Sąd na podstawie podniesionych zarzutów słusznie stwierdził, że „ustalone okoliczności faktyczne sprawy niniejszej nie pozwalają więc (…) na sformułowanie wniosków, do jakich doszły Organy, tj. nie pozwalają uznać, że Skarżąca nie uczestniczyła w transakcji łańcuchowej, nie nabyła paliwa, nie dokonała następnie jego dostawy, świadczyła usługę finansową, nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego w fakturach otrzymanych od przedsiębiorstwa petrochemicznego, a w końcu, że zastosowanie wobec Spółki znaleźć powinien art. 108 ust. 1 ustawy.

WSA w swoim wyroku przypomniał organom, że „dla zaistnienia dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy nie jest konieczne, aby podatnik dokonujący dostawy godził się, albo nawet jedynie wiedział, co z nabytym towarem uczyni nabywca – jest to kwestia absolutnie obojętna prawnie. (…) Trudno oczekiwać, że dokonujący dostawy wykazywać będzie jakiekolwiek zainteresowanie tym, czy w ogóle i w jaki sposób wykorzystany zostanie sprzedany towar.”

Sąd negatywnie ocenił wydane decyzje wskutek czego uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził na rzecz Skarżącej zwrot kosztów procesu.


SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH

TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM

Tylko kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa chroni firmę i osoby będące członkami jej Zarządu przed sankcjami (sankcje te stosowane są zarówno w przypadku braku dokumentacji podatkowej jak również w sytuacji, gdy przedstawiona dokumentacja jest wadliwa).

Z przepisów wynika…     http://kosacka.pl/doradztwo/dokumentacja-cen-transferowych/


Wygrana sprawa  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że posiadanie przez przedsiębiorców komunikatów elektronicznych IE-599 dają podstawę do działania w zaufaniu do tych dokumentów oraz okoliczności w nich stwierdzonych. W związku z powyższym, co również podkreślił Sąd w wydanym orzeczeniu, organy nie mogą a priori zakładać, że przedsiębiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że dokumenty te nie odzwierciedlają prawdy.Dzięki staraniom Kancelarii wykazano prawo Skarżącego do opodatkowania dostawy towarów stawką VAT 0%, mimo iż  organy i Sąd I instancji to kwestionował.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „otrzymanie przez dostawcę towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowiącego urzędową formę potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgłoszenia do wywozu, uprawnia go – na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.t.u. – do opodatkowania tej dostawy stawką 0%”.

Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżony wyrok, wcześniejszą decyzję organu oraz zasądził zwrot kosztów postępowania za obie instancje.


Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie przedawnienia

Miło jest nam poinformować, że nasza Kancelaria wygrała w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. I FSK 1806/15. Sąd uznał skargę za zasadną i zasądził zwrot kosztów postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż:

„Za trafny należy uznać zarzut naruszenia art. 151 (…) poprzez nieprawidłowe zawiadomienie Skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika(…)
Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c O.p.
(…) Doręczenie pisma stronie, w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem – doręczone pełnomocnikowi (…)”.

W efekcie w sprawie doszło do przedawnienia spornego zobowiązania podatkowego. To doskonały przykład, że warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organami podatkowymi i sądem I instancji.


Lider Księgowości 2017 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie

W ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017 r. – Dorota Kosacka – doradca podatkowy z naszej Kancelarii zajęła II miejsce. W zmaganiach wzięło udział ponad 400 osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i podatkami z całej Polski. Konkurs zorganizował Wolters Kluwer, a patronowali mu m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Serdecznie gratulujemy!!!

                  


Kolejne dwie wygrane sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Miło nam jest poinformować, iż dniu 26 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria wygrała dwie sprawy przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 68/17 i I SA/BK 69/17 ze skarg na decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.  W obu sprawach sąd uchylił zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Powodem uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Jednym z istotnych uchybień była odmowa przeprowadzenia przez organ podatkowy dowodów wnioskowanych przez stronę. We wskazanych orzeczeniach sąd podkreślił, iż „organ odwoławczy zbyt pochopnie przyjął, że wnioski dowodowe złożone przez Skarżącego, a dotyczące rzeczywistych prac budowlanych wykonanych (…) przy budowie elektrowni wiatrowej w M. nie mogą mieć istotnego znaczenia dla wyjaśnienia sprawy. W ocenie Sądu, okoliczności wskazane przez Skarżącego w odwołaniu od decyzji organu I instancji (…) mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności zeznań (…). Tym samym, obowiązkiem organu było podjęcie wszelkich niezbędnych działań, celem dokładnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności zweryfikowanie, czy zeznania (…) są wiarygodne. Takich czynności organ jednak nie podjął. Tymczasem Skarżący na etapie postępowania odwoławczego wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, mogących potwierdzić lub wykluczyć jego stanowisko w sprawie”.

Sąd administracyjny zwrócił uwagę również na szereg innych uchybień proceduralnych. Podkreślić należy, iż w sporze z fiskusem istotne są nie tylko przepisy prawa materialnego, ale bardzo często również przepisy proceduralne, a w tym ostatnim zakresie istotna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.