SZKOLENIE ON-LINE Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian w przepisach.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line 

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian w przepisach.

Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

Termin: 23 czerwca godz. 9:00-14.00

Cena: 350 zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostanie  przedstawiona problematyka środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych oraz sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce. Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących gospodarowania środkami trwałymi i samodzielnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierujemy do pracowników działów księgowości, działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych oraz wszystkich osób , którym powierzono gospodarowanie środkami trwałymi.


Treści szkolenia omawiane są na podstawie ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i ustaw o podatku dochodowym, z podkreśleniem różnic występujących w regulacjach prawnych.

Przewidziano również szczególne uregulowania dla jednostek sektora finansów publicznych.

Szczegółowa analiza nadawania statusu środków trwałych aktywom trwałym, które spełniają kryteria definicyjne oraz zasady wewnętrzne.

Omówienie form prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych, z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2019 r. w zakresie amortyzacji firmowych samochodów osobowych.

Treści szkolenia poparte są przepisami prawa, orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi oraz przykładami z doświadczeń prowadzącego szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA

Część I 1. Definicja środków trwałych: a. w świetle ustawy o rachunkowości, b. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych c. w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych d. w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych 2.Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych 3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych 4. Środki trwałe własne i obce Część II 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – próg 10 000 zł 2. Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji 3. Części składowe, peryferyjne oraz część dodatkowa wg KSR nr 11 4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego – korekta wartości początkowej 5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia 6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – dokumentacja 7. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych Część III 1. Amortyzacja i umorzenie 2. Amortyzacja w prawie bilansowym: a. Ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji b. Obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych c. Wartość rezydualna środków trwałych 3. Amortyzacja podatkowa a. Ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych b. Zasady podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych c. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej d. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej e. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych f. 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł g. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność h. Amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie. i. Amortyzacja firmowych samochodów osobowych od 2019 r. Część IV 1.Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016 – ogólne zasady klasyfikowania środków trwałych 2. Struktura symboli KŚT 3. Charakterystyka grup KŚT: a. Grunty b. Budynki i lokale c. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej d. Kotły i maszyny energetyczne e. Maszyny, urządzenia i aparaty f. Urządzenia techniczne g. Środki transportu h. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i. Inwentarz żywy

WYKŁADOWCA

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego,organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

350 zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy