PODATEK U ŹRÓDŁA

Szkolenia

Wykładowca: Paweł Dymlang

Białystok, 22 grudnia 2017r.

godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

„Podatek u źródła – uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelu Konwencji OECD – według stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku”

Wprowadzenie – Międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe
 • współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa
 • wymiana informacji podatkowych
 • konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
 • postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej

 Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • międzynarodowe podwójne opodatkowanie
 • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • metody unikania podwójnego opodatkowania
 • budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 Uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:

 • pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowie modelowej OECD
 • pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku
 • rezydent oraz nierezydent w przykładach

 Znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła:

 • pojęcie certyfikatu rezydencji
 • warunki formalne (przykładowe wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji)
 • obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku
 • okres ważności certyfikatu (nowe przepisy od 1.01.2015)

 Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)

 Opodatkowanie odsetek

 • definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego
 • zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD
 • zwolnienie od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła
 • cash pooling a podatek u źródła od odsetek
 • pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła

 Opodatkowani należności licencyjnych

 • definicja należności licencyjnych
 • prawa autorskie i prawa pokrewne – kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w rozumieniu przepisów podatkowych – opodatkowanie należności za programy komputerowe – użytkowanie urządzenia przemysłowego jako licencja – know-how jako licencja.
 • prawo własności przemysłowej
 • wypłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner)
 • zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD

 Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych – przepisy obowiązujące od 1 lipca 2013 r.:

 • implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
 • przesłanki skorzystania ze zwolnienia

 Opodatkowanie świadczeń niematerialnychopodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania

 • rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
 • kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)

Opodatkowanie dywidend (przymusowe umorzenia udziałów i akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych):

 • zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego
 • opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend

 Zakup biletów lotniczych a podatek u źródła

 • kiedy przychodu uzyskiwane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej mogą być uznawane za osiągnięte na terytorium kraju (orzecznictwo sądów a interpretacje organów)
 • zakup biletu u pośrednika, zakup przez internet – jak minimalizować ryzyko sporu z organem

 Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:

 • pojęcie zakładu
 • ustalanie zysków zakładu
 • przykłady zakładów i rozliczania ich zysków
 • zakład budowlany
 • zakład a problem cen transferowych
 • agent zależny
 • zakład/oddział
 • rozliczenia między zakładem a centralą
 • moment powstania zakładu podatkowego

 Przykładowe wypełnienie dokumentów związanych z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R):

 • przedstawienie stanu faktycznego
 • wypełnienie deklaracji podatkowych
 • wypełnienie informacji przekazywanych nierezydentowi
 • informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U)
 • informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1)

WYKŁADOWCA

Paweł Dymlang – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, HSBC Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Gaz‑System, HTL-Strefa, Interia, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).

Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Podatki w branży farmaceutycznej”, „Egzamin na doradcę podatkowego”)


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, DK Doradztwo, ul.Broniewskiego 4 lok.217


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os. Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia