KADRY I PŁACE W PRAKTYCE.

Szkolenia

Białystok

7 maja 2018r. godz.10.o0-15.00

Wykładowca: Andrzej Ponczek

 


PROGRAM SZKOLENIA

1.NOWELIZACJE KODEKSU PRACY OD 01.01.2017R. i od 2018/2019r. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH – NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS – JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7,

PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI

– PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI

– nowe zasady wystawiania świadectw pracy od 01.01.2017r. – nowy wzór świadectwa pracy z Rozporządzenia z 30.12.2016r. (Dz. U. Z 2016r., poz 2292),

– obowiązek tworzenia ZFŚS – od progu 50 pracowników (a pracodawcy zatrudniający od 20 do 50 – wyjątki i obowiązki),

– obowiązek wprowadzania REGULAMINU PRACY OD 50 PRACOWNIKÓW,

– nowe terminy na wnoszenie odwołania od wypowiedzenie/dyscyplinarki,

– WSPÓLNE POWIERZENIE MIENIA – OBOWIĄZEK UMOWY NA PIŚMIE!

– OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.

 2.ZMIANA OD 01.01.2018r. – NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZUS:

jeden przelew ze składkami na ZUS/zamiast czterech – oddzielne konto dla każdego przedsiębiorcy,

zaliczanie bieżących wpłat – na poczet zaległości wobec ZUS,

– art. 38 a –  ZUS BĘDZIE MIAŁ PRAWO USTALANIA KTO JEST PŁATNIKIEM PRZY OUTSOURCINGU,

– zaświadczenia o niezaleganiu – nowe zasady wystawiania,

– ekwiwalent za pranie odzieży – składki ZUS.

 3.NOWE ZASADY OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ OD 01.10.2017R. – KIEDY NIE MOŻNA ZWOLNIĆ PRACOWNIKA ZE WZGLĘDU NA WIEK:

– ustalanie daty wejścia w ochronę przedemerytalną,

– uprawnienia pracownicze w związku ze złamaniem w/w ochrony,

– kontrole PIP w w/w zakresie

– WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ DATY PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ: OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW, KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW, WYSTAWIANIE ZUS RP-7.

4.KONTROLE PIP – STOSUNEK PRACY A UMOWA ZLECENIA W ŚWIETLE ZAKAZU ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI:

– cechy stosunku pracy – a umowa zlecenia,

– umowa zlecenia – zasady prawidłowego zawierania: treść, forma, zapisy, oświadczenia zleceniobiorcy,

– po kontroli PIP – obowiązek zawarcia umowy o pracę.

5.NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW OD 01.09.2016R.

–  ZATRUDNIANIE KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – OCHRONA W/W ZATRUDNIENIA PO ZMIANACH,

– NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. – W ŚWIETLE KONTROLI PIP,

– zmiana w przepisach dotyczących ochrony pracy kobiet w ciąży i karmiących nowe brzmienie art. 176 KP w świetle ustawy z dn. 22.06.2016r.,

– nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?,

– formy weryfikacji pracownika w świetle ochrony danych osobowych – dwa kwestionariusze osobowe w świetle kontroli PIP,

– badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów,

– badania lekarskie dla osób sporadycznie kierujących pojazdami – w świetle interpretacji ZUS,

– czas określony po zmianach od 22.02.2016r. –  „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”.

 6.ZASADY I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ PO ZMIANACH OD 22.02.2016R.:

– okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach, a okres przejściowy,

– najczęściej popełniane błędy przy wypowiadaniu umów o pracę – co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,

– świadectwo pracy – czy wydawać je po każdej zakończonej umowie na czas określony?; wymagania formalne przy wydawaniu świadectwa pracy – świadectwa pracy w szczególnych warunkach/charakterze w świetle kontroli i wytycznych ZUS.

7.PLANOWANE ZMIANY W URLOPACH: 26 DNI DLA WSZYSTKICH, OBOWIĄZEK UDZIELENIA DO KOŃCA ROKU, URLOP NA ŻĄDANIE=URLOP BEZPŁATNY: porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę jako wymóg konieczny PIP? Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – a świadectwo pracy na zakończoną umowę terminową.

– prawidłowe ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika,

– udzielanie urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – praktyczne aspekty,

– zasady udzielania urlopów wypoczynkowych na żądanie – w świetle najnowszych wytycznych PIP,

– urlop zaległy do 30 września roku następnego – kontrole i kary PIP.

8.INDYWIDUALNE KONSULTACJE.


WYKŁADOWCA:

Andrzej Ponczek – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Autor czterech książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”, „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”,„Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem”, „Urlopy”, a także ponad 93 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków. Trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

 


MIEJSCE SZKOLENIA:


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os. Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia