Dokumentacja cen transferowych

NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Dla roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2019 r. dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana na nowych zasadach.

Od teraz podatnicy mają obowiązek sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych (local file) oraz grupową dokumentację cen transferowych (master file)


LOKALNA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

♦ 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej i finansowej,

♦ 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej i pozostałych transakcji.

 

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

♦ 100 000 zł – w przypadku transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. transakcje z ,,rajami podatkowymi’’,

♦ 500 000 zł – w przypadku transakcji, jeżeli właściciel rzeczywisty ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. „pośrednie transakcje rajowe


GRUPOWA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Grupowa dokumentacja cen transferowych jest sporządzana w przypadku, gdy dany podmiot obowiązany jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i należy do grupy podmiotów powiązanych:

♦ dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

♦ dla której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.


FORMULARZE TPR-C I TPR-P

Podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz podmioty realizujące transakcje kontrolowane jedynie z podmiotami krajowymi objętymi zwolnieniem, mają obowiązek składania dodatkowo szczegółowego formularza z informacjami o cenach transferowych TPR-C / TPR-P.


NOWE, DOTKLIWSZE SANKCJE

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku decyzji dotyczącej braku rynkowego charakteru ceny w transakcji z podmiotem powiązanym wynosi 10% sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu.

♦ 10% stawka sankcyjna ulega podwojeniu, jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15 000 000 złotych (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę), lub gdy podatnik nie przedłożył organowi dokumentacji podatkowej

Jeżeli podatnik uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w terminie wskazanym przez organ podatkowy (nie dłuższym niż 14 dni) może uchronić się od zastosowania podwójnej stawki sankcyjnej.

♦ 10% stawka sankcyjna ulega potrojeniu, gdy jednocześnie podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15 000 000 złotych i podatnik nie przedłożył organowi dokumentacji podatkowej.

 

Niezależnie od powyższego podatnik naraża się również na sankcje karno-skarbowe:

♦ kara grzywny do 720 stawek dziennych za:

– Dokumentacja lokalna Local File

 • niesporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • niedołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych,
 • sporządzenie dokumentacji niezgodnie ze stanem faktycznym,

– Informacja o cenach transferowych TPR

 • niezłożenie informacji o cenach transferowych TPR,
 • podanie informacji niezgodnej z lokalna dokumentacją cen transferowych,
 • podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

♦ kara grzywny do 240 stawek dziennych za:

– Dokumentacja lokalna Local File

 • sporządzenie dokumentacji po terminie

– Dokumentacja grupowa Master File

 • sporządzenie dokumentacji po terminie

– Informacja o cenach transferowych TPR

 • złożenie po terminie

Ponadto powyższe uchybienia skutkują odpowiedzialnością karną –  zgodnie z art. 296 § 1 Kodeksu karnego, osoba zobowiązania do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą podmiotu, która poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku, doprowadziła do powstania w spółce szkody majątkowej o znacznej wartości może zostać uznana za działającą na szkodę spółki, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. Możliwe są także kary z art. 271 Kodeksu karnego, który nakłada sankcje za potwierdzenie w dokumentach nieprawdy.


SPORZĄDZAMY DOKUMENTACJE

Oferujemy kompetentne  i kompleksowe doradztwo oraz usługi sporządzania dokumentacji dla cen transferowych w pełnym zakresie, w szczególności odnośnie:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych,
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • Usługi budowlane i montażowe,
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej,
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee),
 • Usługi reklamowe i marketingowe,
 • Usługi transportowe, informatyczne, prawne, księgowe,
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy, franchising, udostępnienie bazy danych,
 • Kompleksowe usługi wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego,
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki.

CENA USŁUGI SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Ceny ustalane są indywidualnie dla Spółki i uzależnione są w głównej mierze od:

♦ ilości dokumentacji realizowanych w ramach danego projektu cen transferowych,

♦ rodzaju dokumentowanej transakcji.

Po realizacji projektu standardowo dokumentacje cen transferowych wraz z kalkulacjami oraz pozostałymi załącznikami są przekazywane Spółce, w formie papierowej oraz elektronicznej. W ten sposób w sytuacji kontroli organów podatkowych wszystkie zgromadzone w trakcie trwania projektu istotne dokumenty stanowiące załączniki do dokumentacji są bardzo łatwo dostępne.


ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY

Praktyka wskazuje, że wypełnianie przez podatników nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych nastręcza sporo trudności. W przypadku wątpliwości czy problemów związanych z realizacją obowiązków w zakresie cen transferowych zapraszamy do skontaktowania się z biurem DK Doradztwo w celu umówienia się na spotkanie z naszymi ekspertami.