Informacje ogólne

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje szeroki zakres usług księgowych dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek, osób fizycznych, fundacji i stowarzyszeń,biuro rachunkowe
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • wyprowadzania zaległości,
 • audytu podatkowego.

W ramach stałej obsługi księgowej naszym klientom nie tylko prowadzimy wymagane przepisami księgi i ewidencje, ale również na bieżąco informujemy o nieprawidłowościach w przekazywanej dokumentacji, informujemy o zmianach w obowiązujących przepisach i doradzamy w wyborze formy opodatkowania.

Posiadamy szerokie doświadczenie w wielu branżach. Nasza firma świadczy usługi dla klientów na terenie całego kraju (Księgi przez internet). W przypadku klientów z Białegostoku i okolic oferujmy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

W ramach świadczonych usług:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek oferujemy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów,
 • kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Rozliczania podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) oraz osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do urzędów skarbowych,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W zakresie kadr i płac oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego),
 • sporządzenie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT4R, PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • sporządzamy wnioski do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami.

Audytu podatkowego oferujemy:

 • możliwość kompleksowej kontroli rozliczeń podatkowych za wybrany okres,
 • możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń wybranego zakresu transakcji (np.: transakcji zagranicznych),
 • możliwość audytu pod kątem optymalizacji opodatkowania.

Oferujemy również możliwość wyprowadzenia zaległości księgowych i podatkowych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w księgach sporządzenie odpowiednich korekt.

Ksiąg przez internet – w przypadku klientów spoza naszego regionu możliwe są dwa warianty:

 • klient wysyła do nas dokumenty kurierem (pokrywamy koszty przesyłek kurierskich), lub
 • klient wysyła do nas na wskazany adres mailowy zeskanowane dokumenty.

Po otrzymaniu dokumentów:

 • sprawdzamy dokumentację pod względem poprawności formalno-rachunkowej i wyjaśniamy ewentualne niejasności,
 • księgujemy przesłane dokumenty i sporządzamy rozliczenia księgowo- podatkowe,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS,
 • wysyłamy miesięczne rozliczenia na podany przez klienta adres mailowy,
 • na bieżąco i bez ograniczeń możesz korzystać z naszej pomocy telefonicznej i mailowej w sprawach podatkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą współpracy prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt.