30 Wrz

NABJLIŻSZE SZKOLENIE „PRAWO PRACY – KODEKS PRACY”

Zapraszamy na szkolenie „ PRAWO PRACY – KODEKS PRACY W 2016 r. ”

7 października 2016 r. godz. 10.00-15.00

siedziba DK Doradztwo ul. Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok

Wykładowca: Luiza Chojnowska

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na www.szkoleniadk.pl

30 Wrz

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. przewidziane są kolejne obszerne zmiany w podatku VAT. Dnia 23 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wśród najważniejszych zmian wynikających ze wspomnianego projektu należy wymienić:

1)rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary (m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku);

2)objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. W przypadku wspomnianych usług mechanizm odwróconego obciążenia dotyczyłby jednak tylko przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca,

3)likwidacji zwolnienia z VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi ubezpieczeniowej (w szczególności ze zwolnienia z VAT nie będzie korzystały usługi likwidacji szkód oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego),

4)uzależnienie terminu odliczenia VAT naliczonego w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik powinien uwzględnić VAT naliczony wynikający ze wspomnianych czynności w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże nie będzie mogło to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nastąpi to w późniejszym terminie podatnik będzie mógł uwzględnić VAT naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji składanej „na bieżąco”,

5)zmiany w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT (przedłużenie będzie skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji bez względu na formę w jakiej będzie prowadzone (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),

6)rozszerzenie zakresu weryfikacji w przypadku sprawdzania zasadności zwrotu VAT (wprowadzenie wprost zapisu umożliwiającego organom podatkowym na prowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towarów lub świadczeniu usługi – dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu),

7)znaczne ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotu VAT w 25-dniowym terminie (m.in.: łączna kwota należności z tzw. faktur gotówkowych nie może przekroczyć 15.000 zł, kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie może przekroczyć 3.000 zł, brak w poprzednich 2 latach zaległości w podatkach przekraczających 20.000 zł),

8)wprowadzenie specjalnych zasad liczenia struktury dla jednostek samorządu terytorialnego,

9)uzależnienie rejestracji jako podatnika VAT od złożenia tzw. kaucji rejestracyjnej. Kaucja ta, w zależności od spełnienia określonych ustawowych przesłanek będzie obligatoryjna lub uznaniowa (fakultatywna). Kaucja obowiązkowa będzie dotyczyła między innymi przypadku gdy składający zgłoszenie rejestracyjne ma lub miał w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach w wysokości przekraczającej 20.000 zł lub osoba zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe. W niektórych przypadkach ewentualny obowiązek uiszczenia tzw. kaucji rejestracyjnej będzie zależał od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kaucja fakultatywna będzie dotyczyła np.: rejestracji podatnika korzystającego z wirtualnego biura.Wysokość kaucji rejestracyjnej będzie określana przez naczelnika urzędu skarbowego i będzie ona wynosiła od 20.000 zł do 200.000 zł.

10)wprowadzenie zasady, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT,

11)wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika,

12) wprowadzenie automatycznego wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to dotyczyło m.in. zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy, wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności, dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,

13)automatyczne przekwalifikowanie podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego z VAT, jeżeli w deklaracjach składanych za 6 kolejnych miesięcy wykazuje on tylko sprzedaż zwolnioną (nie będzie to miało jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży wyjaśnienia, iż okoliczność ta nie wynika z zaprzestania sprzedaży opodatkowanej, ale ze specyfiki działalności gospodarczej),

14)ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT),

15)wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT, informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej),

16)w przypadku nabycia towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe wprowadzenie dodatkowych przesłanek wyłączenia wspomnianej odpowiedzialności, a mianowicie obowiązku zapłaty należności za towar na rachunek bankowy wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz posiadanie przez sprzedawcę na dzień poprzedzający dokonanie dostawy – wymaganych w dokonywaniu takiej działalności koncesji,

17)rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej na towary tj.: dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe (dyski SSD), folia typu stretch,

18)w przypadku sprzedaży towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną podmiot składający kaucję gwarancyjną będzie musiał upoważnić bank do przekazywania informacji organom podatkowym o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku,

19)wprowadzenie sankcji w postaci tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy) w wysokości 30 % lub 100 % wspomnianego zaniżenia lub zawyżenia,

20)podwyższenie kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł,

21)przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. stosowania stawki 23 % i 8 %.

Szkolenie „VAT – zmiany od 01.01.2017r. i bieżące problemy”, które poprowadzi Dorota Kosacka odbędzie się w terminach: 24 października, 22 listopada oraz 12 grudnia 2016r.

Szczegóły w zakładce: SZKOLENIA

23 Sie

Przestępstwa karuzelowe a rozliczenie VAT

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla doradców podatkowych. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska doradców podatkowych.

Temat: Przestępstwa karuzelowe a rozliczenie VAT

Prowadzący: Dorota Kosacka – Olszewska – doradca podatkowy

Termin i miejsce spotkania: 24 sierpnia 2016 r. , godz. 15, Białystok ul. Broniewskiego 4 lok. 217 (DK Doradztwo sp. z o.o.)

Główne zagadnienia:

 • Nieuczciwi kontrahenci a prawo do odliczenia VAT naliczonego.
 • Oszustwa kontrahentów a prawo do stawki 0 %.
 • Praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych – wymiana doświadczeń
 • W jaki sposób podatnik może zabezpieczyć się przed nieuczciwością kontrahentów?
 • Zagadnienia karne i cywilne związane z uwikłaniem się uczciwego podatnika w przestępstwa karuzelowe.
 • Nieuczciwi kontrahenci a sytuacja biura rachunkowego w świetle projektowanej nowelizacji przepisów karnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie tylko dla doradców podatkowych.

29 Lip

DK Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych obecnych szkoleniach:

 • Prawo Pracy – Kodeks Pracy w 2016 r. – termin: 7 października 2016 r.
 • Jednolity Plik Kontrolny – termin: 10 października 2016 r.
 • VAT budżetowy – termin: 14 października 2016 r. Miejsce szkolenia Sala konferencyjno-bankietowa AMBROZJA
 • Ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości– termin: 18 października 2016 r.
 • VAT ogólny Białystok – termin: 24 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: DK Doradztwo, ul. Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok w godz. 10 – 15.

 

Dodatkowo przewidziane jest szkolenie w Lublinie, z VATu ogólnego – termin 17 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: Software Camp ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin w godz.10-15

 

Więcej szczegółów na stronie http://www.szkoleniadk.pl

19 Lip

Pogotowie księgowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej usługi świadczonej przez DK Doradztwo:

Pogotowie księgowe

Pogotowie księgowe ma na celu pomoc przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach awaryjnych związanych z rachunkowością, gdy Twój księgowy z jakichś przyczyn nie może wypełnić swoich obowiązków.

 

Więcej szczegółów w zakładce Doradztwo-Pogotowie księgowe .

15 Cze

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu:

 • VAT 2016 – zmiany i bieżące problemy – termin: 21 czerwca 2016 r.

Miejsce szkolenia: Restauracja Savilla, ul. Gen. F. Kleeberga 16 A, Białystok w godz. 10 – 15.

Więcej szczegółów na stronie http://www.szkoleniadk.pl

05 Mar

Instrukcja VAT. Zakupy z zagranicy 2016

Zakupy z zagranicy

Instrukcja VAT – zakupy z zagranicy 2016. Jak prawidłowo rozliczyć zakup towarów i usług z zagranicy.

Książka stanowi prostą i wyczerpującą instrukcję jak rozliczać zakupy z zagranicy na gruncie podatku VAT. Odpowiadając na zadawane przez autorów pytania uzyskasz odpowiedź jak powinieneś zakwalifikować dokonaną przez Ciebie transakcję, a następnie otrzymasz wskazówki, m.in.:
► Jak należy wykazać w deklaracji i ewidencji VAT daną transakcję?
► Kiedy należy ująć w deklaracji np.: import usług?
► Po jakim kursie walut przeliczyć zagraniczne zakupy?
► Jak udokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Autorzy nie tylko dokładnie wyjaśniają jak rozliczyć daną transakcję, ale udzielają również licznych wskazówek na co należy zwrócić szczególną uwagę. Książkę wzbogacają też liczne przykłady.
Publikacja przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą mieć pewność, że w ich firmach prawidłowo rozliczane są zakupy z zagranicy.

05 Lut

Nowa ustawa VAT 2016 – wywiad z Dorotą Kosacką

10559788_328324677321589_1576162664302767327_nW „Gazecie Prawnej” z 02 grudnia 2015 r. opublikowano wywiad z Dorotą Kosacką – członkiem zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. na temat projektu nowej ustawy VAT.

W USTAWIE O VAT NIEPOKOI MNIE WZROST OBOWIĄZKÓW EWIDENCYJNYCH

Pani pierwsze wrażenie po przeczytaniu projektu ustawy o VAT, zamieszczonego na stronie Prawa i Sprawiedliwości?

Objętość. Ustawa miałaby mieć ponad 440 artykułów, co dla przeciętnego podatnika jest absolutnie niestrawne. Większość księgowych też nie będzie w stanie wszystkiego przeczytać i przyswoić. Oczywiście, duża objętość wynika też z tego, że wiele przepisów wykonawczych zostało przeniesionych do ustawy. Patrząc jednak na nowe delegacje dla ministra finansów, należy się spodziewać, że oprócz ustawy będziemy mieć dodatkowo jeszcze mnóstwo aktów wykonawczych.

Czy to źle, że wiele spraw zostanie uregulowanych?

Zasadniczo nie jestem przeciwniczką uchwalenia nowej ustawy o VAT. Podoba mi się jej systematyka, wiele rzeczy łatwiej w niej znaleźć. Obecna obowiązuje od 2004 r. i od tego czasu była już tyle razy nowelizowana, że chcąc wprowadzić większe zmiany, rzeczywiście należy napisać ją od nowa. Niestety, w podatku od towarów i usług doszliśmy już do takiego stopnia skomplikowania, że nie da się tego zrobić w 50 artykułach. W projekcie widzę zmiany zarówno na plus, jak i na minus. Jest kilka spraw, które mnie szczególnie niepokoją.

Które?

Przede wszystkim wzrost obowiązków ewidencyjnych i sankcyjność nowych rozwiązań.

Na czym ma polegać wzrost obowiązków ewidencyjnych?
Z projektu wynika, że podatnicy zwolnieni z VAT będą musieli składać informacje roczne pod groźbą sankcji w wysokości 23 proc. VAT (art. 371 w związku z art. 381 ust. 3 i 4 projektowanej ustawy). U podatników wykonujących tylko czynności zwolnione, którzy do tej pory w ogóle nie musieli składać deklaracji, pojawiłyby się deklaracje kwartalne, a u tych, którzy rozliczają się kwartalnie – miesięczna informacja uproszczona. W ewidencjach VAT trzeba będzie podawać znacznie więcej informacji niż dziś. Będzie obowiązek posiadania procedury określającej zasady i tryb anulowania faktur. Co więcej, trzeba będzie poinformować o niej swoich kontrahentów. Eksporterzy będą musieli posiadać dodatkowe dokumenty potwierdzające związek zakupów z eksportowanym towarem. To tylko nieliczne z wielu przykładów dodatkowych obowiązków.

Pojawi się też obowiązek przedstawiania organom podatkowym listy kontrahentów

Nie jestem przeciwniczką tego akurat rozwiązania. Niestety, skala wyłudzeń VAT jest bardzo duża i chcąc ukrócić oszustwa, organy podatkowe muszą działać bardzo szybko. Dziś nie mają takiej możliwości, bo podmioty, które dopuszczają się wyłudzeń, znikają zanim jeszcze zostanie wszczęta się kontrola. Jeśli natomiast do deklaracji trzeba będzie dołączać listę kontrahentów, w formacie – jak zakładam – ułatwiającym jej natychmiastowe przetworzenie w systemie elektronicznym, to wzrosną szanse na wyłapanie wyłudzeń na wcześniejszym etapie obrotu i ściganie oszustów, zamiast nękania nieświadomych nabywców. Pytanie: czy organy podatkowe są przygotowane, żeby przetworzyć taką liczbę danych?

Jak ocenia pani zamiar zlikwidowania interpretacji indywidualnych w zakresie VAT?To będzie oznaczać, że podatnicy znajdą się w takiej oto sytuacji: dostaną nowy, bardzo obszerny akt prawny, nie będą mogli złożyć wniosku o interpretację indywidualną, ani też podejrzeć rozwiązania problemu w dotychczasowych interpretacjach i w orzeczeniach sądów. Nie ukrywajmy, do tej pory często wpisywali w wyszukiwarkę dany problem i już po przeczytaniu kilku interpretacji mogli zorientować się, jakie jest stanowisko organów podatkowych. Tymczasem w świetle projektu, nie tylko nie będą wydawane nowe interpretacje w sprawach VAT, ale również te, które zostały do tej pory wydane, nie będą już miały zastosowania. Straciłoby również częściowo znaczenie dotychczasowe, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

Coś jeszcze budzi pani niepokój?

Niejasne zasady opodatkowania korzyści podatkowych i odliczania podatku naliczonego oraz wzrost obowiązków ewidencyjnych.

Całość wywiadu dostępna jest na stronach „Gazety Prawnej”.