09 Lut

Szkolenie „Organy KAS i ich uprawnienia kontrolne”

Informacja:  “Od 1 marca kontrolę w dowolnym miejscu kraju będzie mógł przeprowadzić każdy z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Zrobić to może bez uprzedniego zawiadomienia – dzień doręczania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli będzie datą wszczęcia kontroli celnoskarbowej. Uprawnienia KAS będą szersze niż do tej pory skarbówki. Urzędnicy będą mogli żądać udostępnienia akt, ksiąg i dokumentów, poufnych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli także za inny okres niż okres objęty kontrolą”.


 

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną propozycję szkolenia:

“ Nowe formy weryfikacji rozliczeń podatkowych w ramach KAS. Organy KAS i ich uprawnienia kontrolne”

Terminy szkoleń:

POZNAŃ – 23 lutego 2017r.

LUBLIN – 27 lutego 2017r.

Wykładowca:  Dariusz Ćwikowski

20 Gru

UMOWY ZLECENIA OD 1 STYCZNIA 2017

Zmiany w umowach zlecenie w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Przepisy te wprowadzają dodatkowe obowiązki dla zatrudniających w postaci wypłacania stawki minimalnej oraz ewidencjonowania godzin pracy. Zmiany będą miały zastosowanie zarówno do nowych umów, jak i do umów wcześniej zawartych, które nadal będą trwały po 31 grudnia 2016 r.

Dotychczas minimalna stawka za pracę dotyczyła wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby wykonujące umowy zlecenia miały pełną swobodę i elastyczność w zakresie ustalania stawki za godzinę pracy. Mogły też ustalić zryczałtowaną kwotę za wykonanie danego zlecenia, bez względu na to ile czasu im ono zajęło. Wynagrodzenie za wykonane zlecenie było wypłacane na koniec zlecenia, chyba że strony postanowiły inaczej.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadza szereg zmian w zakresie płac zleceniobiorców. Dotyczy ona zarówno zleceniobiorców, będących osobami fizycznymi, jak i samozatrudnionych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jeśli nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W DZIALE BAZA WIEDZY – ARTYKUŁY – UMOWY ZLECENIA 2017

30 Lis

Z DAWNEGO PROJEKTU ZOSTAŁ TYLKO PROFISKALIZM

W „Gazecie Prawnej” z 21 listopada 2016 r. ukazał się kolejny wywiad z Dorotą Kosacką – członkiem zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. na temat nowelizacji ustawy VAT od 1 stycznia 2017 r.

Z DAWNEGO PROJEKTU ZOSTAŁ TYLKO PROFISKALIZM

Nie jestem przeciwna sankcyjności, jeśli jest ona wymierzona w p10559788_328324677321589_1576162664302767327_nodmioty nadużywające prawa. Mam jednak poważne wątpliwości, czy ofiarą nowych rozwiązań nie padną uczciwi podatnicy.

Gdy rok temu rozmawiałyśmy o opublikowanym przez PiS projekcie ustawy o VAT, powiedziała pani, że nie jest przeciwniczką uchwalenia całkiem nowego aktu, który by regulował ten podatek.  Sejm uchwalił jednak w ubiegłym tygodniu tylko nowelizację. Czy to dobrze czy źle, że nie doszło do powstania nowej ustawy?

Pomysł, żeby napisać od nowa ustawę o VAT jest rozsądny, ale nie w takim kształcie, w jakim było to proponowane rok temu. Jeśli Sejm miałby przyjąć tamten projekt, to lepiej się stało, że uchwalił tylko nowelizację.

Jak pani ją ocenia? Jako mniejsze z zło?

Niewątpliwie nowelizacja jest łatwiejsza do przeanalizowania i stosowania przez podatników niż tamten projekt. Jedyna rzecz, która z niego została to profiskalizm. Rozwiązania są inne, ale wyraźnie widać, że rząd i Sejm dążą do sankcyjności.

Mówi pani o powrocie sankcji w VAT?

To tylko jeden z przykładów, najbardziej widoczny.

Ale przecież będzie można uniknąć sankcji.

To prawda, warunkiem będzie jednak, aby podatnik przed dniem wszczęcia kontroli złożył deklarację lub jej korektę oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę z niej wynikającą wraz z odsetkami za zwłokę. A co w sytuacji, gdy podatnik złoży deklarację, ale nie zdąży wpłacić podatku?

Read More

24 Lis

Najbliższe szkolenia w Białymstoku 2017r.

Zapraszamy na szkolenia:

PRAWO PRACY ”  

NOWY TERMIN (o szczegółach poinformujemy)

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowca: Luiza Chojnowska


OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO  A ZAMKNIĘCIE ROKU 2016”

12 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Tomasz Gzela oraz Małgorzata Rzeszutek


 „JEDNOLITY PLIK KONTROLNY”

13 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Ewelina Skwierczyńska


PODATKI 2017 – ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD  1 STYCZNIA 2017”

16 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

Sala AMBROZJA , ul. Jarzębinowa 2a

Wykładowcy: Dorota Kosacka


PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH -PRAKTYCZNE ASPEKTY”

19 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Dariusz ĆwikowskiVAT – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017r I BIEŻĄCE PROBLEMY” 

23 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Dorota Kosacka


Zapisy: tel. 85 831 13 30 lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na:  www.szkoleniadk.pl

03 Lis

Kalendarz szkoleń w Polsce 2017r.

POZNAŃ

NOWY TERMIN – 14 lutego 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

26 stycznia 2017r.: „Procedury i techniki kontroli skarbowych.Praktyczne aspekty.”

Miejsce:   Poznań Sala Konferencyjna „Adam’s” ul. Matejki 62  godz. 10:00-15:00


ŁÓDŹ

11 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

Miejsce: Łódź, Centrum biznesowe „Faktoria” ul. Dowborczyków 25 godz. 10:00-15:00


LUBLIN

17 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

31  stycznia 2017r.: „Procedury i techniki kontroli skarbowych.Praktyczne aspekty.”

Miejsce:  Lublin  „Software Camp” ul. Tomasza Zana 11A   godz. 10:00-15:00


KATOWICE

12 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

Miejsce:   Katowice,  „Załęże” ul. Gliwicka 106  godz. 10:00-15:00Szczegóły i zapisy: tel. 85 831 13 30 , www.szkoleniadk.pl

27 Paź

Zapraszamy na unikalne szkolenia

 Tylko u nas wieloletni pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej opowie „od kuchni”:

 • o metodach i technikach kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,
 • metodach analizy danych dotyczących podatników,
 • najczęstszych błędach i oszustwach podatkowych.

 DK Wydawnictwo sp. z o.o. i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Podatkowe  zaprasza do udziału w szkoleniach:

BŁĘDY I OSZUSTWA W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH STWIERDZANE PRZEZ ORGANY PODATKOWE

Białystok – 16 listopad 2016 r.

PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY

Białystok – 17 listopad 2016 r.

25 Paź

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 1 STYCZNIA 2017 r.

Dnia 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2017 r.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

 1. rozszerzenie pojęcia „dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Za dochody osiągane na terytorium Polski będą uważane m.in. dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy. Wspomniana zmiana definicji dochodów uzyskiwanych w Polsce istotne skutki wywoła m.in. w zakresie poboru tzw. podatku u źródła,
 2. wprowadzono regulację, zgodnie z którą przychodem w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni będzie jego wartość określona w statucie albo w umowie spółki, a w razie ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze – wówczas przychodem z kapitałów pieniężnych będzie wartość rynkowa tego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego,
 3. ograniczono zakres stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wymiany udziałów. Dotychczasowe preferencyjne zasady nie będą miały zastosowania, jeżeli głównym lub jednym z celów głównych wymiany udziałów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Dodatkowo ustawodawca wprowadza domniemanie, że jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to przyjmuje się, iż głównym lub jednym z głównych celów było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania,
 4. wprowadzenie pojęcia „rzeczywistego właściciela” (tzw. beneficial owner). Określenie to będzie oznaczało podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi,
 5. wprowadzenie nowej obniżonej 15 % stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność (z wyjątkami).
30 Wrz

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. przewidziane są kolejne obszerne zmiany w podatku VAT. Dnia 23 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wśród najważniejszych zmian wynikających ze wspomnianego projektu należy wymienić:

 1. rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary (m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku);
 2. objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. W przypadku wspomnianych usług mechanizm odwróconego obciążenia dotyczyłby jednak tylko przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca,
 3. likwidacji zwolnienia z VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi ubezpieczeniowej (w szczególności ze zwolnienia z VAT nie będzie korzystały usługi likwidacji szkód oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego),
 4. uzależnienie terminu odliczenia VAT naliczonego w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik powinien uwzględnić VAT naliczony wynikający ze wspomnianych czynności w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże nie będzie mogło to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nastąpi to w późniejszym terminie podatnik będzie mógł uwzględnić VAT naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji składanej „na bieżąco”,
 5. zmiany w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT (przedłużenie będzie skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji bez względu na formę w jakiej będzie prowadzone (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),
 6. rozszerzenie zakresu weryfikacji w przypadku sprawdzania zasadności zwrotu VAT (wprowadzenie wprost zapisu umożliwiającego organom podatkowym na prowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towarów lub świadczeniu usługi – dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu),
 7. znaczne ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotu VAT w 25-dniowym terminie (m.in.: łączna kwota należności z tzw. faktur gotówkowych nie może przekroczyć 15.000 zł, kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie może przekroczyć 3.000 zł, brak w poprzednich 2 latach zaległości w podatkach przekraczających 20.000 zł),
 8. wprowadzenie specjalnych zasad liczenia struktury dla jednostek samorządu terytorialnego,
 9. uzależnienie rejestracji jako podatnika VAT od złożenia tzw. kaucji rejestracyjnej. Kaucja ta, w zależności od spełnienia określonych ustawowych przesłanek będzie obligatoryjna lub uznaniowa (fakultatywna). Kaucja obowiązkowa będzie dotyczyła między innymi przypadku gdy składający zgłoszenie rejestracyjne ma lub miał w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach w wysokości przekraczającej 20.000 zł lub osoba zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe. W niektórych przypadkach ewentualny obowiązek uiszczenia tzw. kaucji rejestracyjnej będzie zależał od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kaucja fakultatywna będzie dotyczyła np.: rejestracji podatnika korzystającego z wirtualnego biura.Wysokość kaucji rejestracyjnej będzie określana przez naczelnika urzędu skarbowego i będzie ona wynosiła od 20.000 zł do 200.000 zł,
 10. wprowadzenie zasady, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT,
 11. wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika,
 12. wprowadzenie automatycznego wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to dotyczyło m.in. zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy, wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności, dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
 13. automatyczne przekwalifikowanie podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego z VAT, jeżeli w deklaracjach składanych za 6 kolejnych miesięcy wykazuje on tylko sprzedaż zwolnioną (nie będzie to miało jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży wyjaśnienia, iż okoliczność ta nie wynika z zaprzestania sprzedaży opodatkowanej, ale ze specyfiki działalności gospodarczej),
 14. ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT),
 15. wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT, informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej),
 16. w przypadku nabycia towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe wprowadzenie dodatkowych przesłanek wyłączenia wspomnianej odpowiedzialności, a mianowicie obowiązku zapłaty należności za towar na rachunek bankowy wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz posiadanie przez sprzedawcę na dzień poprzedzający dokonanie dostawy – wymaganych w dokonywaniu takiej działalności koncesji,
 17. rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej na towary tj.: dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe (dyski SSD), folia typu stretch,
 18. w przypadku sprzedaży towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną podmiot składający kaucję gwarancyjną będzie musiał upoważnić bank do przekazywania informacji organom podatkowym o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku,
 19. wprowadzenie sankcji w postaci tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy) w wysokości 30 % lub 100 % wspomnianego zaniżenia lub zawyżenia,
 20. podwyższenie kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł,
 21. przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. stosowania stawki 23 % i 8 %.
19 Lip

Pogotowie księgowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej usługi świadczonej przez DK Doradztwo:

Pogotowie księgowe

Pogotowie księgowe ma na celu pomoc przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach awaryjnych związanych z rachunkowością, gdy Twój księgowy z jakichś przyczyn nie może wypełnić swoich obowiązków.

 

Więcej szczegółów w zakładce Doradztwo-Pogotowie księgowe .