19 Paź

LUBLIN Nowe terminy szkoleń

Szkolenia w LUBLINIE:

„Prawo Pracy” – 28 października 2016r. Wykładowca: Andrzej Ponczek

„Jednolity Plik Kontrolny” – 14 listopada 2016r., Wykładowca: Ewelina Skwierczyńska

„ VAT 2016 -zmiany i bieżące problemy ” – 2 grudnia 2016r., Wykładowca: Dorota Kosacka

„Podatek dochodowy -zmiany od 1.01.2017r. i bieżące problemy” – 9 grudnia 2016r, Wykładowca: Dorota Kosacka

LUBLIN „Software Camp” , ul. Tomasza Zana 11a

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na:  www.szkoleniadk.pl

18 Paź

Najbliższe szkolenie” VAT – ZMIANY OD 01.01.2017r

Zapraszamy na szkolenie „ VAT – zmiany od 01.01.2017r i bieżące problemy ”

24 października 2016 r. godz. 10.00-15.00

Sala konferencyjno-bankietowa AMBROZJA, Białystok, ul. Jarzębinowa 2A

Wykładowca: Dorota Kosacka

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na:  www.szkoleniadk.pl

10 Paź

LUBLIN Szkolenie: „VAT 2016-zmiany i bieżące problemy”- nowy termin

Szkolenie w LUBLINIE „ VAT 2016 -zmiany i bieżące problemy ”,  które miało się odbyć 17 października 2016r. jest przewidziane na  listopad (o szczegółach poinformujemy )

LUBLIN „Software Camp” , ul. Tomasza Zana 11a

Wykładowca: Dorota Kosacka

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na:  www.szkoleniadk.pl

05 Paź

Szkolenie”Ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości”

Zapraszamy na szkolenie : „Ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”

18 października 2016 r. godz. 9.00-14.00

siedziba DK Doradztwo ul. Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok

Wykładowca: Łukasz Pietruk

 cena 200zł/os (brutto)

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na www.szkoleniadk.pl

30 Wrz

NABJLIŻSZE SZKOLENIE „VAT w jednostkach budżetowych”

Zapraszamy na szkolenie „ VAT w jednostkach budżetowych.Centralizacja rozliczeń ”

14 października 2016 r. godz. 10.00-15.00

Sala konferencyjno-bankietowa AMBROZJA, Białystok, ul. Jarzębinowa 2A

Wykładowca: Dorota Kosacka

Zapisy: tel. 85 831 13 30

lub wysyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępna na:  www.szkoleniadk.pl

30 Wrz

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. przewidziane są kolejne obszerne zmiany w podatku VAT. Dnia 23 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wśród najważniejszych zmian wynikających ze wspomnianego projektu należy wymienić:

1)rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary (m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku);

2)objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. W przypadku wspomnianych usług mechanizm odwróconego obciążenia dotyczyłby jednak tylko przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca,

3)likwidacji zwolnienia z VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi ubezpieczeniowej (w szczególności ze zwolnienia z VAT nie będzie korzystały usługi likwidacji szkód oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego),

4)uzależnienie terminu odliczenia VAT naliczonego w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik powinien uwzględnić VAT naliczony wynikający ze wspomnianych czynności w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże nie będzie mogło to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nastąpi to w późniejszym terminie podatnik będzie mógł uwzględnić VAT naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji składanej „na bieżąco”,

5)zmiany w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT (przedłużenie będzie skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji bez względu na formę w jakiej będzie prowadzone (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),

6)rozszerzenie zakresu weryfikacji w przypadku sprawdzania zasadności zwrotu VAT (wprowadzenie wprost zapisu umożliwiającego organom podatkowym na prowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towarów lub świadczeniu usługi – dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu),

7)znaczne ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotu VAT w 25-dniowym terminie (m.in.: łączna kwota należności z tzw. faktur gotówkowych nie może przekroczyć 15.000 zł, kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie może przekroczyć 3.000 zł, brak w poprzednich 2 latach zaległości w podatkach przekraczających 20.000 zł),

8)wprowadzenie specjalnych zasad liczenia struktury dla jednostek samorządu terytorialnego,

9)uzależnienie rejestracji jako podatnika VAT od złożenia tzw. kaucji rejestracyjnej. Kaucja ta, w zależności od spełnienia określonych ustawowych przesłanek będzie obligatoryjna lub uznaniowa (fakultatywna). Kaucja obowiązkowa będzie dotyczyła między innymi przypadku gdy składający zgłoszenie rejestracyjne ma lub miał w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach w wysokości przekraczającej 20.000 zł lub osoba zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe. W niektórych przypadkach ewentualny obowiązek uiszczenia tzw. kaucji rejestracyjnej będzie zależał od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kaucja fakultatywna będzie dotyczyła np.: rejestracji podatnika korzystającego z wirtualnego biura.Wysokość kaucji rejestracyjnej będzie określana przez naczelnika urzędu skarbowego i będzie ona wynosiła od 20.000 zł do 200.000 zł.

10)wprowadzenie zasady, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT,

11)wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika,

12) wprowadzenie automatycznego wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to dotyczyło m.in. zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy, wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności, dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,

13)automatyczne przekwalifikowanie podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego z VAT, jeżeli w deklaracjach składanych za 6 kolejnych miesięcy wykazuje on tylko sprzedaż zwolnioną (nie będzie to miało jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży wyjaśnienia, iż okoliczność ta nie wynika z zaprzestania sprzedaży opodatkowanej, ale ze specyfiki działalności gospodarczej),

14)ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT),

15)wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT, informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej),

16)w przypadku nabycia towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe wprowadzenie dodatkowych przesłanek wyłączenia wspomnianej odpowiedzialności, a mianowicie obowiązku zapłaty należności za towar na rachunek bankowy wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz posiadanie przez sprzedawcę na dzień poprzedzający dokonanie dostawy – wymaganych w dokonywaniu takiej działalności koncesji,

17)rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej na towary tj.: dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe (dyski SSD), folia typu stretch,

18)w przypadku sprzedaży towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną podmiot składający kaucję gwarancyjną będzie musiał upoważnić bank do przekazywania informacji organom podatkowym o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku,

19)wprowadzenie sankcji w postaci tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy) w wysokości 30 % lub 100 % wspomnianego zaniżenia lub zawyżenia,

20)podwyższenie kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł,

21)przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. stosowania stawki 23 % i 8 %.

 

23 Sie

Przestępstwa karuzelowe a rozliczenie VAT

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla doradców podatkowych. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska doradców podatkowych.

Temat: Przestępstwa karuzelowe a rozliczenie VAT

Prowadzący: Dorota Kosacka – Olszewska – doradca podatkowy

Termin i miejsce spotkania: 24 sierpnia 2016 r. , godz. 15, Białystok ul. Broniewskiego 4 lok. 217 (DK Doradztwo sp. z o.o.)

Główne zagadnienia:

 • Nieuczciwi kontrahenci a prawo do odliczenia VAT naliczonego.
 • Oszustwa kontrahentów a prawo do stawki 0 %.
 • Praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych – wymiana doświadczeń
 • W jaki sposób podatnik może zabezpieczyć się przed nieuczciwością kontrahentów?
 • Zagadnienia karne i cywilne związane z uwikłaniem się uczciwego podatnika w przestępstwa karuzelowe.
 • Nieuczciwi kontrahenci a sytuacja biura rachunkowego w świetle projektowanej nowelizacji przepisów karnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie tylko dla doradców podatkowych.

29 Lip

DK Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych obecnych szkoleniach:

 • Prawo Pracy – Kodeks Pracy w 2016 r. – termin: 7 października 2016 r.
 • Jednolity Plik Kontrolny – termin: 10 października 2016 r.
 • VAT budżetowy – termin: 14 października 2016 r. Miejsce szkolenia Sala konferencyjno-bankietowa AMBROZJA
 • Ograniczenia w zakresie sprzedaży nieruchomości– termin: 18 października 2016 r.
 • VAT ogólny Białystok – termin: 24 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: DK Doradztwo, ul. Broniewskiego 4 lok. 217, Białystok w godz. 10 – 15.

 

Dodatkowo przewidziane jest szkolenie w Lublinie, z VATu ogólnego – termin 17 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: Software Camp ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin w godz.10-15

 

Więcej szczegółów na stronie http://www.szkoleniadk.pl

19 Lip

Pogotowie księgowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej usługi świadczonej przez DK Doradztwo:

Pogotowie księgowe

Pogotowie księgowe ma na celu pomoc przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach awaryjnych związanych z rachunkowością, gdy Twój księgowy z jakichś przyczyn nie może wypełnić swoich obowiązków.

 

Więcej szczegółów w zakładce Doradztwo-Pogotowie księgowe .

15 Cze

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu:

 • VAT 2016 – zmiany i bieżące problemy – termin: 21 czerwca 2016 r.

Miejsce szkolenia: Restauracja Savilla, ul. Gen. F. Kleeberga 16 A, Białystok w godz. 10 – 15.

Więcej szczegółów na stronie http://www.szkoleniadk.pl